BÖLÜM 1. TANIMLAR

Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açı oluşturan, kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve insanların, insanların ve yüklerin, taşıyıcıya girilebiliyorsa; yani bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya girebiliyorsa ve taşıyıcı içine ya da taşıyıcı içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş; kontrollerle teçhiz edilmiş ise, sadece yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibatı ifade eder.

Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yürütülen bütün işlemlerdir.

Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişidir.

Kurtarma çalışması: Asansör içerisinde insan veya insanların mahsur kaldığına dair bilginin alınmasıyla başlayan, asansörün teknik dosyasında yer alan kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insan veya insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmadır.

Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen Elektrik-Elektronik ve Makina Mühendislerini ifade eder.

Yetkili servis: Asansör monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olacak şekilde kendi adına kurduğu servis istasyonunu veya asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan ve iki yılda bir yenilenen sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip gerçek veya tüzel kişidir.

Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak periyodik kontrolüdür.

Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hâle getirmesidir.

A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşudur.

AT uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği asansörün Asansör

Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgedir.

Hizmet denetimi: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, Yönetmelik'te belirtilen şartlara uygunluğunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından denetimidir.

İlgili idare: Belediyeler veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için valilikler veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşlardır.

Yürüyen Bant: Aynı ya da farklı trafik düzeylerine yolcu taşımaya yarayan; sonsuz hareketli yürüme yollu (paletler, bant), elektrik tahrikli-ünitedir.

Yürüyen Merdiven: Aşağı ve yukarı yönde insan taşımaya yarayan, basamaklı, sonsuz hareketli, elektrik tahrikli ünitedir.