2.4.3 İLGİLİ İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.

Belediyeler veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valilikler veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılan tesciller, altı aylık dönemler itibarıyla asansörün bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne listeler halinde bildirilir.
İlgili idare asansörlerin yıllık kontrolleri için A tipi muayene kuruluşu ile görevlendirme sözleşmesi imzalayarak kontrol işi için yetki verir ve kamuoyuna gerekli duyuruları yapar.
Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret
etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara

yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık

kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından hizmet dışı bırakılır.

2.5 HİZMET DENETİMİ

2.6 SATIİ SONRASI HİZMETLER

tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılır.

2.7 GARANTİ BELGESİ

Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik gereği, onaylı garanti belgesi için asansör monte eden tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılır.

olmamak üzere garanti edilir.”

2.8 YAPTIRIMLAR

kaldığı durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.

2.9 KULLANICILARA YÖNELİK HUSUSLAR

2.9.1 ASANSÖR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL HUSUSLAR

Asansörün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları asansör firması veya bakımcı firma yazılı olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullanıcılara aktarır ve görebilecekleri yere asarlar.

Bu bilgiler şunlardır:

Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı firmanın yazılı talimatına aynen uyulması,
Asansör kullanıcısının kat kapısını içeriden veya dışarıdan mutat şeklin dışında açmaya uğraşmaması,
Asansör kullanıcısının kat arasında kaldığında kapı camını kırarak çıkmaya çalışmaması,
temasına meydan vermemesi,

Asansör kullanıcısının kabin üstündeki çıkış kapağından kendi başına çıkmaya çalışmaması (bu kapak sadece dışarıdan kurtarmak isteyenler için kullanılır),
Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için tedbir alınması,

2.9.2 ASANSÖR KULLANIMI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ

GEREKENLER

Asansörün Çağırılmasında:

olmayacak bir yerde bekleyiniz.

Otomatik kapılı asansörlerde, kapısı kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya çalışmayınız, asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz ya da (varsa) diğer asansörü kullanınız.

Asansöre Giriş/Çıkış Sırasında:

· Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.