Ön söz

 

- Bu tasarı, CEN tarafından kabul edilen EN 81-1: 1998 + A3 standardı esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri ihtisas Grubu’nca TS 10922 EN 81-1’in revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun ………….. tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- Bu standardın daha önce yayımlanmış baskıları geçersizdir.

- Tadil edilen ve yeni eklenen kısımlar, başlangıçlarına , , ve bitişlerine , , işaretleri konularak gösterilmiştir.

- AC:1999 ile yapılan değişiklikler metin içerisinde işaretleri konularak gösterilmiştir.

içindekiler

0 Giriş ...................................................................................................................................... ...................1

0.1 Genel ...................................................................................................................................... ..........1

0.2 Prensipler............................................................................................................................ ..............1

0.3 Kabuller.............................................................................................................................. ...............2

1 Kapsam................................................................................................................................ ....................3

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar ..........................................................................................4

3 Tarifler ...................................................................................................................................... ...............7

4 Birimler ve semboller ...........................................................................................................................10

4.1 Birimler.............................................................................................................................. ..............10

4.2 Semboller............................................................................................................................. ...........10

5 Asansör kuyusu................................................................................................................................ ....10

5.1 Genel hükümler ..............................................................................................................................10

5.2 Asansör kuyusu duvarları ...............................................................................................................10

5.3 Kuyunun duvarları, kuyu tabanı ve kuyu tavanı .............................................................................13

5.4 Kabin girişine bakan asansör kuyusu duvarları ve durak kapılarının yapısı ..................................14

5.5 Kabin, karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığının altında bulunan mekanların korunması ..................14

5.6 Asansör kuyusundaki koruma önlemleri.........................................................................................14

5.7 Kuyu üst boşluğu, kuyu alt boşluğu ................................................................................................15

5.8 Asansör kuyusundaki asansöre ait olmayan teçhizat ....................................................................17

5.9 Asansör kuyusu aydınlatması.........................................................................................................17

5.10 Acil durumda kurtarma ...................................................................................................................17

6

6.1

Makina ve makara mekanları ...............................................................................................................17

Genel kurallar .................................................................................................................................17

6.2

Erişim ...................................................................................................................................... ........17

6.3

Makina dairelerindeki makinalar .....................................................................................................18

6.4

Asansör kuyusu içindeki makinalar ................................................................................................19

6.5

Asansör kuyusu dışındaki makinalar ..............................................................................................23

6.6

Acil durum çalışması ve deney işlemleri için tertibatlar ..................................................................24

6.7

Makara mekanlarının yapısı ve donanımı ......................................................................................24

7

Durak kapıları ...................................................................................................................................... ..26

7.1

Genel kurallar .................................................................................................................................26

7.2

Kapı ve kapı kasalarının dayanımı .................................................................................................26

7.3

Kapıların yükseklik ve genişlikleri ...................................................................................................27

7.4

Durak kapısı eşikleri, kılavuzları ve askı tertibatı ...........................................................................27

7.5

Durak kapıları çalışırken korunma..................................................................................................28

7.6

Yerel aydınlatma ve "kabin katta" sinyal ışıkları .............................................................................29

7.7

Durak kapılarının kilitlenmesi ve kilitli olmasının denetlenmesi......................................................29

7.8

Otomatik çalışan kapıların kapanması ...........................................................................................32

8

Kabin, karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığı..........................................................................................32

8.1

Kabinin yüksekliği ...........................................................................................................................32

8.2

Kullanılabilir kabin alanı, beyan yükü, kabindeki insan sayısı ........................................................32

8.3

Kabinin duvarları, tabanı ve tavanı .................................................................................................33

8.4

Kabin eteği................................................................................................................................. .....34

8.5

Kabin girişi ...................................................................................................................................... 34

8.6

Kabin kapıları.............................................................................................................................. ....34

8.7

Kabin kapıları çalışırken korunma ..................................................................................................35

8.8

Kapanmakta olan kapının tekrar açılması ......................................................................................36

8.9

Kabin kapılarının kapalı olduğunun elektriksel denetlenmesi ........................................................36

8.10 Çok panelli, panelleri mekanik olarak bağlantılı sürmeli kabin kapıları ..........................................36

8.11 Kabin kapısının açılması ................................................................................................................37

8.12 imdat kapakları, imdat geçiş kapıları ..............................................................................................37

8.13 Kabin üstü ...................................................................................................................................... .38

8.14 Kabin üstü siperi .............................................................................................................................38

8.15 Kabin üstündeki teçhizat.................................................................................................................38

8.16 Havalandırma .................................................................................................................................38

8.17 Aydınlatma............................................................................................................................ ..........39