- Eğilme momentleri kılavuz ray profilinin nötr eksenine etki eder.

Profilin eksenlerine dik olarak etki eden kuvvetlerden - sm - eğilme gerilmesinin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

Mm

sm =

W

ve

M =3 ×Fb ×l

m 16

Burada;

2

  1. s: Eğilme gerilmesi (N/mm );

Mm : Eğilme momenti (Nmm);

W : Mukavemet momenti (mm3);

Fb : Farklı yük durumlarında kılavuz raylara patenler tarafından uygulanan kuvvet (N);

l : Kılavuz ray konsolları arasındaki en uzun mesafe (mm)

dır.

Bu, kılavuz patenlerin, kılavuz ray tespit noktalarına göre konumları hesaba katılıyorsa, yük durumu “normal kullanma- yükleme” için geçerli değildir.

G.5.2.3 Kılavuz rayın profil şekli göz önüne alınarak, farklı eksenlerdeki eğilme gerllmeleri birleştirilir. Wx ve Wy için çizelge değerleri (Wxmin ve Wymin) kullanılır ve bunlarla izin verilen gerilmeler aşılmazsa, başka hesaplama gerekli değildir. Aksi halde kılavuz ray profilinin hangi dış kenarında en büyük gerilmenin meydana geldiği incelenmelidir.

G.5.2.4 Đkiden fazla kılavuz ray kullanılıyorsa ve kılavuz ray profilleri birbirinin aynı ise, kuvvetlerin kılavuz raylar arasında eşit dağıldığı kabul edilebilir.

G.5.2.5 Madde 9.8.2.2’ye göre birden fazla güvenlik tertibatı kullanılıyorsa, bütün frenleme kuvvetinin güvenlik tertibatları arasında eşit dağıldığı kabul edilebilir.

G.5.2.5.1 Aynı kılavuz ray üzerine etki eden, birbiri üstüne düşey olarak yerleştirilmiş birden fazla güvenlik tertibatı kullanıldığında, frenleme kuvvetlerinin bir noktada etki ettiği kabul edilebilir.

G.5.2.5.2 Farklı kılavuz raylar üzerine etki eden, birbiri yanına yatay olarak yerleştirilmiş birden fazla güvenlik tertibatı kullanıldığında, bir kılavuz raydaki frenleme kuvveti Madde G.2.3 veya Madde G.2.4’e göre belirlenmelidir.

G.5.3 Bükülme

Bükülme gerilmesinin hesaplanması için “omega” metodu aşağıdaki formüllerle kullanılır:


k

s

(F+k ×M ) ×w

= 3

k A


veya


  1. (F+k ×M ) ×w

c

s

= 3

k A


Burada:

2

  1. s: Bükülme gerilmesi (N/mm );

Fk : Bir kabin kılavuz rayındaki bükülme kuvveti (N) (bkz Madde G.2.3);

Fc : Bir karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının kılavuz rayındaki bükülme kuvveti (N) (bkz Madde G.2.4);

k3 : Darbe katsayısı (bkz Çizelge G.2);

M : Yardımcı donanımın kılavuz raylarda meydana getirdiği kuvvet (N);

A : Kılavuz rayın kesit alanı (mm2);

  1. w : Bükülme katsayısı.

Omega değerleri Çizelge G.3 ve Çizelge G.4‘ten alınır veya aşağıda belirtilen polinomlardan aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanabilir: