- Kullanılabilir kabin alanı (available car area) (surface utile de la cabine) (Nutzfläche des Fahrkorbes): Döşemeden 1 m yükseklikte ölçülen (el pervazları hariç olmak üzere), asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alan.

- Kuyu alt boşluğu (pit) (cuvette) (Schachtgrube):

Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı.

- Kuyu üst boşluğu (head room) (partie supérieure de la gaine) (Schachtkopf): Kabinin gittiği en üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı.

- Lamine cam (laminated glass) (verre feuilleté) (Verbundsicherheitsglas VSG):

2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin plastik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı.

- Makara dairesi (pulley room) (local des poulies) (Rollenraum):

tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaraların bulunduğu, hız regülâtörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.

Makara mekânı (Pulley space) (Emplacement de poulies) (Aufstellungsort von Seilrollen): Asansör kuyusunun içinde veya dışında makaraların yerleştirildiği alan/alanlar.

- Makina dairesi (machine room) (local des machines) (Triebwerksraum): Makina veya makinaların ve/veya ilgili donanımın bulunduğu oda.

- Makina mekânı (Machinery space) (Emplacement de machinerie) (Aufstellungsort von Triebwerk und

Steuerung):

Asansör kuyusu içinde veya dışında makinaların tümünün veya bir bölümün yerleştirildiği alan/alanlar.

- Makinalar (machinery) (machinerie) (Triebwerk und Steuerung):

Geleneksel olarak makina dairesine yerleştirilen donanım: Kumanda tablosu/tabloları, tahrik sistemi,

asansör tahrik makinası, ana anahtar/anahtarlar ve acil durum çalışması için vasıtalar.

- Otomatik seviyeleme (re-levelling) (isonivelage) (Nachstellung):

Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.

- Regülatör halatı (safety rope) (câble de sécurité) (Sicherheitsseil):

Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat.

- Seviyeleme (levelling) (nivelage) (Einfahren):

Durak seviyesinde durma hassasiyetini iyileştiren bir sistem.

- Seviyeleme hassasiyeti (levelling accuracy) (précision du maintien au niveau) (Nachregulierungsgenauigkeit):

Yükleme veya boşaltma sırasında kabin eşiği ile durak eşiği arasındaki düşey mesafe.

- Sistem reaksiyon zamanı (system reaction time) (temps de réaction système) (Systemreaktionszeit): Aşağıda iki değerin toplamı:

a) PESSRAL’de hatanın oluşumu ile asansörde hataya karşılık gelen hareketin başlangıcı arasındaki zaman.

b) Asansörün harekete karşı tepki vermesi ve güvenli bir duruma gelmesi arsındaki zaman.

- Sürtünme tahrikli asansör (traction drive lift) (ascenseur à adhérence) (Treibscheiben-Aufzug):

Tahrik sistemi askı halatlarıyla tahrik kasnağı kanalları arasındaki sürtünme kuvvetine dayanan asansör.