5.6.2 Asansör kuyusunda birden fazla asansör varsa, farklı asansörlere ait hareketli parçalar arasında ayırıcı bölme bulunmalıdır.

Bu bölme delikli malzemeden yapılmışsa, EN 294 Madde 4.5.1’e uygun olmalıdır.

5.6.2.1 Bu bölme en az, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının en alt hareket noktasından başlayıp, en alt durak seviyesinden en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanmalıdır.

Bölmenin genişliği, Madde 5.2.2.2.2’deki şartların yerine getirildiği durumlar haricinde, bir kuyu dibinden diğerine geçişi engelleyecek kadar olmalıdır.

5.6.2.2 Kabin tavanı kenarının, bitişik asansörün hareketli kısmına (kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı) olan yatay uzaklığı 0,5 m’den az ise, ayırıcı bölme, tüm kuyu yüksekliğinde yapılmalıdır.

Ayırıcı bölmenin genişliği en az, hareketli parçanın veya bunun korunulması gereken kısımlarının genişliğinin her iki yanına 0,1 m ilâvesiyle elde edilen genişlik kadar olmalıdır.

5.7 Kuyu üst boşluğu, kuyu alt boşluğu

5.7.1 Sürtünme tahrikli asansörlerde üst güvenlik boşluğu

Sürtünme tahrikli asansörlerin kuyu üst boşluğundaki aşağıda belirtilen gerekli mesafeler Ek K’de gösterilmiştir.

5.7.1.1 Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken, aynı zamanda aşağıdaki dört şart yerine getirilmiş olmalıdır:

a) Kabin kılavuz rayı uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1+0,035×v² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir;5

b) Boyutları Madde 8.13.2’de verilen değerlere uygun olan kabin üstünün, (Madde 5.7.1.1 c‘de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu tavanının en alt seviyesi (kabin izdüşümüne rastgelen tavan altındaki sarkan kiriş ve parçalar dahil) arasındaki serbest düşey mesafe en az 1,0 +

0,035 v² metre olmalıdır;

c) Kuyu tavanının en alt kısmından;

1) Aşağıdaki 2. madde kapsamına girenlerin dışındaki kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasına olan mesafe en az 0,3 + 0,035v² metre olmalıdır;

2) Patenler veya makaraları, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşey hareket eden sürmeli kapı başlık ve parçalarının en yüksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 + 0,035 v² metre olmalıdır;

d) Kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen bloğu alabilecek yer bulunmalıdır. Bloğun işgal ettiği mekan içinde direkt askı sisteminde (1/1 askı) askı halatları ve bağlantıları yer alabilir; ancak hiçbir halatın merkezi, bloğun düşey yüzeylerinden

0,15 m’den fazla mesafede bulunmamalıdır.

5.7.1.2 Kabin, tam kapanmış tamponlar üzerinde oturduğu sırada karşı ağırlık kılavuz rayının uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1 + 0,035v² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir.

5.7.1.3 Madde 12.8‘e göre bir yavaşlamanın denetimi devresi mevcutsa mesafelerin hesaplanması için

Madde 5.7.1.1 ve Madde 5.7.1.2’de verilen 0,035 v² değeri aşağıda belirtilen oranlara düşürülebilir:

a) Beyan hızı 4 m/s’yi geçmeyen asansörlerde 0,25 m’den küçük olmamak kaydıyla yarıya;

b) Beyan hızı 4 m/s’yi geçen asansörlerde 0,28 m’den küçük olmamak kaydıyla 1/3’e.

5.7.1.4 Denge halatı olan asansörlerde gergi tertibatı, sıçramaya karşı frenleme veya kilitleme etkili bir tertibata sahipse, koruma mesafelerinin hesaplanmasında kullanılan 0,035 v² değeri yerine, halat donanımına bağlı olarak mümkün olan gergi makarası hareket mesafesine, halatların uzamasını göz önüne almak için seyir mesafesinin 1/500’ü eklenerek bulunan değer kullanılabilir. Ancak bu değer halatlardaki esnemeyi göz önüne almak için 0,2 m’den küçük olmamalıdır.

n

5 0,035 v² değeri, % 115 beyan hızındaki sıçrama mesafesinin yarısına tekabül eder. 0,5 × (1,15 v)² / 2 g =

0,0337 v² değeri yuvarlak olarak 0,035 v² kabul edilmiştir.