Bakım personelinin bakım talimatına uygun davranacağı ve bu konuda eğitildiği kabul edilmektedir.

0.3.9 Bir şahsın uygulayabileceği yatay kuvvetler olarak aşağıda belirtilen değerler göz önüne alınmıştır:

a) Statik kuvvet : 300 N

b) Çarpma kuvveti : 1000 N.

0.3.10 Aşağıda belirtilen durumların dışında, tekniğin genel kurallarına ve bu standardın kurallarına uygun olarak imal edilmiş bir mekanik cihaz, fark edilmesi imkânı olmadan tehlike yaratacak bir duruma gelemez. Aşağıdaki mekanik arızalar göz önüne alınmıştır:

a) Askı halatlarının kopması

b) Halatların tahrik kasnağı üzerinden kontrolsuz olarak kayması

c) Yardımcı halat, zincir ve kayış ile bağlantıların tümünün kopması veya gevşemesi

d) Elektromekanik frenin, tambur veya disk üzerinde frenleme etkisi uygulayan mekanik elemanlarından birinin arızalanması

e) Tahrik kasnağı ve ana tahrik elemanları ile ilgili bir parçanın arızalanması.

0.3.11 Kabinin en alt durak seviyesinden serbest düşerek, güvenlik tertibatı çalışmadan önce tamponlar üzerine çarpması kabul edilebilir olarak göz önüne alınmıştır.

0.3.12 Kabinin hızı mekanik freninin etki etmesine kadar elektrik şebekesinin frekansına bağlı ise, beyan hızının % 115’ini veya buna eşdeğer kesrini aşmadığı varsayılmıştır.

0.3.13 Asansörün kurulduğu bina içindeki organizasyon, bir imdat çağrısı yapıldığında fazla bir gecikme olmadan duruma müdahale edebilmeyi sağlamalıdır (bkz Madde 0.2.5).

0.3.14 Ağır parçaların kaldırılması için tedbirlerin alındığı varsayılmıştır (bkz Madde 0.2.5).

0.3.15 Makina mekânında/mekânlarında ortalama sıcaklığın, makine mekânında/mekânlarında cihazların doğru çalışmalarını sağlamak için, bu cihazların yaydığı ısıyı hesaba katarak, +5 °C ile +40 °C arasında korunduğu varsayılmıştır.

0.3.16 Çalışma alanlarına erişim yolları yeterince aydınlatılmaktadır (bkz Madde 0.2.5).

0.3.17 Yapı mevzuatında istenen asgari geçiş yolları, bakım talimatlarına göre tespit edilen açık asansör kapısı/kapağı ve/veya asansör kuyusu dışındaki çalışma alanlarındaki herhangi bir koruma vasıtası ile engellenmemektedir. (bkz Madde 0.2.5).

0.3.18 Bir asansör üzerinde aynı anda birden fazla kişi çalıştığında, kişilerin birbirleri ile haberleşmesi için yeterli iletişim aracı sağlanmıştır.

0.3.19 Özellikle mekaniksel, elektriksel veya başka diğer tehlikelere karşı, genel servis ve bakım sırasında kaldırılması gereken fiziksel bir bariyerle koruma sağlamak için kullanılan güvenlik bölmelerinin kaide sistemi, güvenlik bölmesine veya güvenlik bölmesi kaldırıldığında elektrik cihazlarına bağlı kalır.

1 Kapsam

1.1 Bu standard , sabit olarak ve yeni monte edilmiş, tahrik kasnaklı, tamburlu veya zincirli tahrik düzeni olan, belli duraklara hizmet eden, düşeyden 15°’den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında, halat veya zincirle asılı olarak hareket eden, insan ve/veya yük taşımak için tasarımlanmış bir kabini olan elektrikli asansörlerin yapım ve montajı için güvenlik kurallarını kapsar.

1.2 Bu standardın kurallarına ek olarak özel durumlarda tamamlayıcı kurallar göz önüne alınmalıdır (patlama tehlikesi olan atmosfer, uç değerlerdeki iklim şartları, sismik koşullar, tehlikeli yüklerin nakliyesi, vb.).