Not - Durak ve kabin kapılarının kapalı olan kasaları, cihaz kutusu olarak dikkate alınır.

Hareketli parçalar veya mahfazalarla keskin kenarları nedeniyle bir zedelenme tehlikesi varsa, elektrik güvenlik tertibatına giden iletkenler mekanik olarak korunmalıdır.

13.5.3.6 Aynı boru veya kanal içinde farklı gerilime sahip devrelere ait iletkenler bulunuyorsa, bütün iletkenler en yüksek gerilime uygun bir yalıtıma sahip olmalıdır.

13.5.4 Konnektörler (bağlayıcılar)

Güvenlik devrelerinde kullanılan konnektörlü cihazlar veya konnektörler, yanlış takılmaları asansörün çalışması için tehlikeli olabiliyorsa veya herhangi bir alete gerek kalmadan sökülebiliyorsa, yanlış takılmaya meydan vermeyecek bir düzene ve yapıya sahip olmalıdır.

13.6 Aydınlatma ve prizler

13.6.1 Kabin, kuyu, makina mekânları, makara mekânları ve acil durum ve deney panosunun/panolarının (Madde 6.6) aydınlatma devreleri, makinayı besleyen devreden bağımsız olmalıdır. Bu husus ya bağımsız bir besleme hattıyla, ya da Madde 13.4’te belirtilen ana anahtar veya ana anahtarların besleme tarafındaki makine besleme devresine bağlanmasıyla sağlanabilir.

13.6.2 Kabin üstünde, makina ve makara mekânlarında ve kuyu dibinde bulunması gereken prizler, Madde 13.6.1‘de belirtilen devrelerden beslenmelidir.

Bu prizler;

a) ya doğrudan beslenen 250 V anma gerilimli, iki faz + topraklı (2P+PE) tipten,

b) veya CENELEC HD 384.4.41 S2 Madde 411'e uygun, çok düşük güvenlik gerilimiyle (SELV) beslenen tipten olmalıdır.

Yukarıda belirtilen prizlerin kullanılması, besleme kablosu kesit alanının priz beyan akımına uygun olması gerektiği anlamına gelmez. Đletkenlerin aşırı akıma karşı gerektiği gibi korunması kaydıyla iletkenlerin kesit alanı daha küçük olabilir.

13.6.3 Aydınlatma ve priz besleme devreleri için anahtar (şalter)

13.6.3.1 Kabin aydınlatması ve kabin prizinin beslemesi bir anahtar ile devre dışı bırakılabilmelidir. Makina dairesinde birden fazla asansörün tahrik makinaları bulunuyorsa, her bir kabin için ayrı bir anahtar konulmalıdır. Bu anahtar, ilgili ana anahtarın yakınına konulmalıdır.

13.6.3.2 Makina mekânlarının aydınlatmasını kontrol etmek üzere, bu mekânların girişinin/girişlerinin yakınına bir anahtar veya benzeri bir tertibat konulmalıdır. Ayıca Madde 6.3.7, Madde

6.4.9 ve Madde 6.5.5’e bakılmalıdır.

Asansör kuyusu aydınlatmasının, her iki yerden de kumanda edilebilmesini teminen hem ana anahtara yakın bir yerde hem de kuyu dibinde birer anahtar (veya benzeri) bulunmalıdır.

13.6.3.3 Madde 13.6.3.1 ve Madde 13.6.3.2‘deki anahtarlar tarafından kontrol edilen her devre, kısa devreye karşı ayrı ayrı korunmalıdır.

14 Elektrik arızalarına karşı korunma, kumandalar, öncelikler

14.1 Hata analizi ve elektrik güvenlik tertibatı

14.1.1 Hata analizi

Asansörün elektrik tesisatında meydana gelebilecek Madde 14.1.1.1‘de söz konusu edilen arızalardan herhangi biri, Madde 14.1.1.2 ve/veya Ek H‘de belirtilen kurallara göre göz önüne alınmaması mümkün değilse, tek başına tehlikeli bir duruma yol açmamalıdır.

Güvenlik devreleri için Madde 14.1.2.3‘e bakınız.