14.1.1.1 Düşünülebilecek arızalar:

a) Gerilimin kesilmesi;

b) Gerilimin düşmesi;

c) Bir hattın iletkenliğini kaybetmesi;

d) Metal gövde veya toprağa kaçak;

e) Direnç, kondansatör, transistor ve lamba gibi elemanlarda meydana gelebilecek kısa devre veya kesinti, değer veya çalışma biçiminin değişmesi;

f) Bir röle veya kontaktör armatürünün çekmemesi veya tam olarak çekmemesi;

g) Bir röle veya kontaktör armatürünün bırakmaması;

h) Bir kontağın açmaması;

i) Bir kontağın kapamaması;

j) Faz sırası değişimi.

14.1.1.2 Madde 14.1.2.2 ‘ye uygun güvenlik anahtarlarında bir kontağın açmaması durumu düşünülmemelidir.

14.1.1.3 Đçinde elektrik güvenlik tertibatı bulunan bir devrede meydana gelebilecek bir gövde veya toprak kaçağı:

a) Ya tahrik makinasının hemen durdurmasına neden olmalı veya

b) Đlk normal duruştan sonra makinanın tekrar hareket etmesini engellemelidir. Tekrar devreye alma, ancak elle müdahale ile mümkün olmalıdır.

14.1.2 Elektrik güvenlik tertibatı

14.1.2.1 Genel kurallar

14.1.2.1.1 Farklı maddelerde istenen elektrik güvenlik tertibatından birinin devreye girmesi durumunda, Madde 14.1.2.4‘de belirtildiği gibi makinanın harekete geçmesi engellenmeli veya tahrik makinası hemen durmalıdır. Ek A‘da bu cihazlar liste halinde verilmiştir.

Elektrik güvenlik tertibatında aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır:

a) Madde 12.7‘de belirtilen kontaktörlerin veya bunların yardımcı kontaktörlerinin devrelerini doğrudan kesen, Madde 14.1.2.2‘ye uygun bir veya birden fazla güvenlik kontakları veya

b) Madde 14.1.2.3‘e göre, aşağıdaki belirtilenlerden biri veya birden fazlasını ihtiva eden elektrik güvenlik devreleri:

1) Madde 12.7‘de belirtilen kontaktörlerin veya bunların yardımcı kontaktörlerinin devrelerini dolaylı olarak kesen, Madde 14.1.2.2 ‘ye uygun bir veya birden fazla güvenlik kontakları;

2) Madde 14.1.2.2 ‘ye uygun olmayan kontaklar;

3) Ek-H‘ye uygun başka elemanlar.

4) Madde 14.1.2.6’ya uygun güvenlikle ilgili uygulamalardaki programlanabilir elektronik

sistemler

14.1.2.1.2 (Boş bırakılmıştır)

14.1.2.1.3 Bu standardda belirtilen istisnalar dışında (bkz Madde 14.2.1.2, Madde 14.2.1.4 ve Madde

14.2.1.5) güvenlik kontaklarına hiçbir elektrik cihazı paralel bağlanmamalıdır.

Elektrik güvenlik zincirinin farklı noktalarına yapılan bağlantılara yalnız bilgi toplama amaçlı ise izin verilir. Bu amaçla kullanılan cihazlar, Madde 14.1.2.3‘te güvenlik devreleri için belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

14.1.2.1.4 Dahili veya harici, endüktif veya kapasitif etkiler, elektrik güvenlik cihazlarında arızalı durumlara yol açmamalıdır.

14.1.2.1.5 Elektrik güvenlik devrelerinin çıkış sinyali, aynı devrede bundan sonra bağlı bir elektrik cihazı tarafından, tehlikeli bir duruma neden olabilecek ölçüde değiştirilmemelidir.