1.3 Bu standard

a) Madde 1.1’de belirtilenlerden başka tahrik sistemi olan asansörleri

b) Asansör yeri uygun olmadığında, mevcut binalara kurulan asansörleri2

c) Bu standard yürürlüğe girmeden önce kurulan bir asansörde yapılan önemli değişiklikleri (bkz Ek-E)

d) Paternoster, maden asansörleri, tiyatro asansörleri, otomatik depolama asansörleri, kovalı asansörler, inşaat asansörleri, gemi asansörleri, deniz petrol arama ve sondaj plâtformlarındaki montaj ve bakım asansörlerini

e) Kılavuz rayların düşeyle yaptığı açının 15°’yi geçtiği asansörleri

f) Asansörlerin nakliye, montaj, onarım ve söküm işlerini kapsamaz.

g) Beyan hızı ≤ 0.15 m/s olan asansörler.

Ancak, bu standard bu konularda da faydalı bir temel oluşturabilir.

Asansörün güvenli kullanımı için bir anlamı olmadığından gürültü ve titreşimler, bu standardda söz konusu edilmemektedir.

1.4 Bu standard, asansörün yangın esnasında kullanılması için gerekli ek kuralları kapsamaz.

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu Avrupa standardı, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer yayınlardan kabuller ihtiva eder. Bu standardla ilgili atıflar metin içindeki uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu Avrupa standardında da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standardın tarihinin belirtilmemesi halinde ilgili standardın en son baskısı kullanılır.

EN, ISO, IEC

vb. No:

Adı

(ingilizce)

TS No 3

Adı

(Türkçe)

EN 294:1992

Safety of machinery- Safety distances to prevent danger zones being reached by

the upper limbs

-

-

EN 1050

Safety of machinery- Principles for risk

assessment

-

-

EN 10025

Hot rolled products of non alloy structural

steels- Technical delivery conditions

TS EN

10025-2

Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri –

Bölüm 2: Alaşımsız yapı çeliklerinin teknik teslim şartları

EN 50214

Flexible cables for lifts

TS EN 50214

Kablolar - Polivinil klorür kılıflı-

Yassı, bükülgen

EN 60068-2-6

Environmental testing- Part 2: Tests -

Test Fc : Vibration (sinusoidal)

TS EN

60068-2-6*

Çevre deneyi - Bölüm 2-6:

Deneyler - Fc deneyleri: Titreşim

(sinüs biçimli)

EN 60068-2-27

Basic environmental testing procedures-

Part 2:Tests - Test Ea and guidance: Shock

TS 2155

EN 60068-2-

27

Çevre Şartlarına Dayanıklılık

Temel Deney Metotları - Bölüm 2: Deneyler - Deney Ea ve Kılavuz Mekanik Darbe

EN 60068-2-29

Basic environmental testing procedures- Part 2: Tests - Test Eb and guidance:

Bump

TS 2184

EN 60068-2-

29

Çevre Şartlarında Temel Deney

Metotları Bölüm 2: Deneyler- Deney Eb ve Kılavuz: Çarpma

2 Mevcut binalar, asansör yapımına karar verilmeden önce kullanılan veya kullanılmış olan bir yapıdır. içi tamamen yenilenen bir yapı, yeni bir yapı olarak kabul edilmelidir

3 TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte ingilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır