Ek E (Bilgi için)

Periyodik muayene ve deneyler. önemli bir değişiklik veya bir kazadan sonra yapılması gereken muayene ve deneyler

E.1 Periyodik muayene ve deneyler

Periyodik olarak yapılan muayene ve deneyler, asansör hizmete alınmadan önce yapılan muayene ve deneylerden daha kapsamlı olmamalıdır.

Bu periyodik deneyler, tekrarlamadan kaynaklanan aşırı yıpranma veya asansörün güvenliğini azaltacak gerilimlere sebep olmamalıdır. Bu durum özellikle güvenlik tertibatı ve tamponlar gibi elemanlar için geçerlidir. Bu elemanlarla deney yapılırsa, deney kabin boşken ve düşük hızlarda yapılmalıdır.

Bu elemanların (bu elemanlar normal işletmede devreye girmemektedir) periyodik deneylerini uygulamakla görevli kişi bunların hâlâ çalışabilir durumda olduklarından emin olmalıdır.

Raporun bir kopyası asansör teknik belge dosyasında Madde 16.2 ile ilgili bölüme konulmalıdır.

E.2 Önemli bir değişiklik veya bir kazadan sonra yapılması gereken muayene ve deneyler

Önemli değişiklikler ve kazalar, asansör teknik belge dosyasında Madde 16.2 ile ilgili bölüme kaydedilmelidir.

Özellikle aşağıdaki hususlar önemli değişiklik olarak mütalâa edilirler:

a) Aşağıda belirtilenlerin değiştirilmesi:

1) Beyan hızı;

2) Beyan yükü;

3) Kabin kütlesi;

4) Seyir mesafesi;

b)

Aşa

ğıda belirtilenlerin değiştirilmesi veya yerine yenisinin monte edilmesi:

1)

Durak kapılarının kilitleme tertibatı (kilitleme tertibatının aynı cins bir kilitleme tertibatıyla

değiştirilmesi önemli bir değişiklik olarak mütalâa edilmez);

2)

Kumanda sistemi;

3)

Kılavuz ray veya kılavuz ray tipi;

4)

Kapı tipi (veya bir ya da birden fazla sayıda durak veya kabin kapısının ilâve edilmesi);

5)

Makina veya tahrik kasnağı;

6)

Hız regülâtörü;

7)

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı;

8)

Tamponlar;

9)

Güvenlik tertibatı.

10)

Kabinin hareket etmesini önlemek için mekanik tertibat (Madde 6.4.3.1);

11)

Kabini durdurulması için mekanik tertibat (Madde 6.4.4.1);

12)

Platform (Madde 6.4.5);

13)

Kabini veya hareketli durdurucuların sabitlenmesi için mekanik tertibat (Madde 6.4.5.2);

14)

Acil durum ve deney işlemleri için tertibatlar (Madde 6.6);

15) Đstem dışı kabin hareketine karşı koruma;

Önemli değişiklik ve kazadan sonra yapılacak muayene ve deneyler için, değişikliklere ilişkin belgeler ve gerekli bilgiler söz konusu muayene ve deneyden sorumlu bilirkişi veya kuruluşa verilmelidir.

Bu bilirkişi veya kuruluş, yapılan değişiklik veya değiştirilen parçaya deney uygulamanın gerekli olup olmadığına karar verecektir.

Bu deneyler en çok, asansör hizmete alınmadan önce orijinal parçalara uygulanan deneyler kapsamında

olmalıdır.