Tip kontrol belgesi formu örneği

Yetkili kuruluşun adı: …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… Tip kontrol belgesi: ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………. Tip kontrolunun numarası: ..........................…....................................…............ …...........................................

1. Sınıfı, tipi ve fabrika veya ticarî markası: ..........................................................…........................................

2. Đmalâtçı firmanın adı ve adresi: .......................……………..................................….....................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Belge sahibinin adı ve adresi: ......................................…......................................…...................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Numunenin tip kontrolu için verildiği tarih: ...............................................................….................................

5. Bu belge aşağıdaki kurallara dayanılarak verilmiştir: ................................................…...............................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Deney lâboratuvarı: .................................................................................................... …..............................

7. Lâboratuvar deney raporunun tarih ve numarası: ........................................................…............................

8.Tip kontrolunun yapıldığı tarih: ........................................................................................…..........................

9. Yukarıda verilen tip kontrol numarasını taşıyan aşağıdaki belgeler bu forma eklidir: ……..….....................

…………………………………………………………………………………………………………..………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……………..

10.Ek bilgiler: ............................................................................................................................. …...................

…………………………………………………………………………………………………………..………………..

……………………………………………………………………………………………………………..…………….. Düzenlendiği yer: ....……………………………….................. ....…………………………..………….

(Tarih)

…….....………………………..………. (Đmza)