− Geri dönüşsüz valf (non return valve) (clapet de non retour) (Rückschlagventil): Akışa bir yönde izin veren bir valf.

− Güvenlik halatı (safety rope) (câble de sécurité) (Sicherheitsseil):

Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin ve dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat.

− Güvenlik tertibatı (safety gear) (parachute) (Fangvorrichtung):

Aşağı yönde aşırı hız veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin veya dengeleme ağırlığını raylarda frenleyerek sabit tutan, mekanik bir tertibat.

− Hız regülâtörü (overspeed governor) (limiteur de vitesse) (Geschwindigkeitsbegrenzer):

Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibatınıçalıştıran bir düzen.

− Hidrolik asansör (hydraulic lift) (ascenseur hydraulique) (hydraulischer Aufzug):

Kaldırma işi, hidrolik sıvısını kabini direkt veya endirekt olarak etkileyen bir kaldırıcıya sevk eden ve elektrikle tahrik edilen bir pompa vasıtasıyla gerçekleşen asansör (Birden fazla motor, pompa ve/veyakaldırıcı kullanılmış olabilir).

− İskelet (sling) (étrier) (Rahmen):

Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.

− Kabin (car) (cabine) (Fahrkorb):Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası.

− Kabin bükülgen kablosu (travelling cable) (câble pendentif) (Hängekabel): Kabin ile sabit bir bağlantı noktası arasındaki esnek bir kablo.

− Kaldırıcı (jack) (vérin) (Heber):Silindir ve pistondan meydana gelen bir hidrolik çalıştırma birimi.

− Kapama valfı (shut-off valve) (robinet d’isolement) (Absperrventil):Her iki yönde hidrolik akışına izin veren veya akışı engelleyen, elle kumanda edilen bir valf.

− Kaymalı güvenlik tertibatı (progressive safety gear) (parachute à prise amortie) (Bremsfangvorrichtung): Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.

− Kenetleme tertibatı (clamping device) (dispositif de blocage) (Klemmvorrichtung):Etkili olunca kabinin aşağı yönde hareketini frenleyen ve hareket yolunun her noktasında sabit tutan, kaymayı sınırlayıcı bir mekanik tertibat.

− Kılavuz raylar (guide rails) (guides) (Führungsschienen):Kabin veya varsa dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları.

− Kilit açılma bölgesi (unlocking zone) (zone de déverrouillage) (Entriegelungszone):Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge.

− Kullanıcı (user) (usager) (Benutzer): Asansörden yararlanan kişi.

− Kullanılabilir kabin alanı (available car area) (surface utile de la cabine) (Nutzfläche des Fahrkorbes): Döşemeden 1 m yükseklikte ölçülen (el pervazları hariç olmak üzere), asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alan.

− Kuyu alt boşluğu (pit) (cuvette) (Schachtgrube):Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı.

− Kuyu üst boşluğu (head room) (partie supérieure de la gaine) (Schachtkopf): Kabinin gittiği en üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı.