1) ya bir alttaki durak kapısının en üst kısmına bağlanmalı,

2) veya yatay düzlemle en az 60° açı yapan sert ve düzgün bir pah ile aşağıya doğru uzatılmışolmalıdır. Bu pahın yatay düzlemdeki izdüşümü 20 mm’den az olmamalıdır.

5.5 Kabin veya dengeleme ağırlığının altında bulunan hacimlerin korunması

Kabin veya dengeleme ağırlığının altında içine girilebilecek bir hacim bulunduğunda kuyunun tabanı en az

5000 N/m² hareketli yüke göre inşa edilmeli ve;

a) Dengeleme ağırlığının hareket sahası altındaki beton kaide, sağlam zemine kadar uzatılmalı, veya b) Dengeleme ağırlığında güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.

Not - Asansör kuyuları tercihen, şahısların girebileceği hacimlerin üstüne yerleştirilmemelidir.

5.6 Asansör kuyusundaki koruma önlemleri

5.6.1 Dengeleme ağırlığının hareket sahası, kuyu tabanından en fazla 0,3 m’den başlayıp en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanan sert bir ayırıcı bölme ile korunmalıdır.

Genişlik, en az dengeleme ağırlığı genişliğinin her iki yanına 0,1 m ilâvesiyle bulunan genişliğe eşit olmalıdır. Bu bölme delikli malzemeden yapılmışsa, EN 294 Madde 4.5.1’e uygun olmalıdır.

5.6.2 Asansör kuyusunda birden fazla asansör varsa, farklı asansörlere ait hareketli parçalar arasında ayırıcı bölme bulunmalıdır.

Bu bölme delikli malzemeden yapılmışsa, EN 294 Madde 4.5.1’e uygun olmalıdır.

5.6.2.1 Bu bölme en az, kabin veya dengeleme ağırlığının en alt hareket noktasından başlayıp, en alt durak seviyesinden en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanmalıdır.

Bölmenin genişliği, Madde 5.2.2.2.2’deki şartların yerine getirildiği durumlar haricinde, bir kuyu dibinden diğerine geçişi engelleyecek kadar olmalıdır.

5.6.2.2 Kabin tavanı kenarının, bitişik asansörün hareketli kısmına (kabin veya dengeleme ağırlığı) olan yatay uzaklığı 0,5 m’den az ise, ayırıcı bölme, tüm kuyu yüksekliğinde yapılmalıdır.

Ayırıcı bölmenin genişliği en az, hareketli parçanın veya bunun korunulması gereken kısımlarının genişliğinin her iki yanına 0,1 m ilâvesiyle elde edilen genişlik kadar olmalıdır.

5.7 Kuyu üst boşluğu, kuyu alt boşluğu

5.7.1 Üst güvenlik boşluğu

5.7.1.1 Piston, Madde 12.2.3’te belirtilen kaldırma sınırlaması ile belirlenen en yüksek seviyesine eriştiğinde aynı zamanda aşağıdaki altı şart yerine getirilmiş olmalıdır.

a) Kabin kılavuz rayı uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1 + 0,035·vm² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir;4)

b) Boyutları Madde 8.13.2’de verilen değerlere uygun olan kabin üstünün, (Madde 5.7.1.1 c‘de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu tavanının en alt seviyesi (kabin izdüşümüne

rasgelen tavan altındaki sarkan kiriş ve parçalar dahil) arasındaki serbest düşey mesafe en az

1,0 + 0,035·vm² metre olmalıdır;

c) Kuyu tavanının en alt kısmından;

1) Aşağıdaki 2. madde kapsamına girenlerin dışındaki kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasına olan mesafe en az 0,3 + 0,035·vm² metre olmalıdır;

2) Patenler veya makaraları, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşey hareket eden sürmeli kapı başlık ve parçalarının en yüksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 + 0,035·vm² metre olmalıdır;

4) 0,035·vm² değeri, % 115 beyan hızındaki sıçrama mesafesinin yarısına tekabül eder.

0,5·(1,15·vm)² /(2·gn )= 0,0337·vm² değeri yuvarlak olarak 0,035·vm² kabul edilmiştir.