7.6 Yerel aydınlatma ve "kabin katta" sinyal ışıkları

7.6.1 Yerel aydınlatma

Kapıyı açıp kabine girmek isteyen bir kullanıcı, kabin aydınlatması arızalı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek şekilde, durak kapıları civarındaki tâbiî ve sunî aydınlatma döşeme seviyesinde en az 50 lüksolmalıdır.

7.6.2 Kabin katta göstergesi

Elle açılan durak kapılarında, kullanıcı kapıyı açmadan önce, kabinin katta olup olmadığını anlayabilmelidir. Bu amaçla aşağıdakiler tesis edilmiş olmalıdır:

a) Aşağıdaki dört şartı yerine getiren bir veya birden fazla ışık geçiren kapı penceresi;

1) Sarkaç çarpma deneyleri haricinde Madde 7.2.3.1’e uygun mekanik dayanıklılık;

2) En az 6 mm kalınlık;

3) Her durak kapısında en az 0,015 m² toplam pencere alanı ve her bir pencere için en az 0,01 m² alan;

4) Pencere genişliği en az 60 mm, en çok 150 mm. Pencere genişliği 80 mm’den fazla ise, pencerenin alt kenarı döşemeden en az 1 m yukarıda olmalıdır.

b) veya: sadece kabin ilgili durakta durunca veya durmak üzere iken yanmasına izin verilen bir “katta”sinyali bulunmalıdır. Bu sinyal, kabin durakta durduğu sürece yanmalıdır.

7.7 Durak kapılarının kilitlenmesi ve kilitli olmasının denetlenmesi

7.7.1 Düşme tehlikesine karşı korunma

Normal işletmede, kabin bir durak kapısının arkasında hareketsiz durmadıkça veya bu kapının kilit açılma bölgesi içinde durmak üzere olmadıkça, bir durak kapısını veya çok panelli kapılarda bir kapı panelini açmakmümkün olmamalıdır.

Kilit açılma bölgesinin, durak seviyesinin en fazla 0,2 m altına ve 0,2 m üstüne kadar uzanmasına izin verilir. Bununla beraber, kabin kapısıyla müşterek olarak tahrik edilen makina gücü ile çalışan durak kapılarında, kilit açılma bölgesinin, durak seviyesinin en fazla 0,35 m altına ve 0,35 m üstüne kadar uzanmasına izin verilebilir.

7.7.2 Koparmaya karşı korunma

7.7.2.1 Normal işletmede, Madde 7.7.2.2’deki istisnaî durum haricinde bir durak kapısının veya çok panelli kapılarda, bir kapı panelinin açık olması durumunda asansörü hareket ettirmek veya hareket halinde tutmak mümkün olmamalıdır. Bununla beraber, pompa motorunun çalıştırılması gibi kabini harekete hazırlayan ön işlemler yapılabilir.

7.7.2.2 Durak kapısının açık olması durumunda kabinin hareket etmesine, aşağıda belirtilen bölgelerde izin verilir:

a) İlgili durağın kilit açılma bölgesinde, Madde 14.2.1.2‘ye göre seviyeleme, otomatik seviyeleme ve elektrikli kayma düzeltme işlemlerine izin vermek için;

b) Durak seviyesinin en fazla 1,65 m üzerinde bir yüksekliğe kadar uzanan bir bölgede, Madde 8.4.3, Madde 8.14 ve Madde 14.2.1.4‘ün kurallarının karşılanmış olması kaydıyla, kabini yükleme veyaboşaltmalarına izin vermek için, ve:

1) Durak kapısı kasasının üstü ile kabin döşemesi arasındaki serbest yükseklik kabinin herhangi bir konumunda 2 m’den az olmamalıdır ve

2) Bu bölge içinde, kabinin konumu ne olursa olsun, durak kapısının özel bir işleme gerek duyulmadan tam olarak kapatılması mümkün olmalıdır.

7.7.3 Kilitlenme ve kilidin acil durumda açılması

Her durak kapısı, Madde 7.7.1‘nin gereğini yerine getiren bir kilitleme tertibatına sahip olmalıdır. Bu tertibat, amaç dışı kullanımlara karşı korunmuş olmalıdır.

7.7.3.1 Kilitleme

Durak kapısı kapalı durumda iken kesin kilitleme işlemi, kabinin hareketinden önce gerçekleşmelidir. Bununla beraber, kabinin harekete geçmesi için hazırlık işlemleri yapılabilir. Kilitleme, Madde 14.1.2‘ye göre bir

elektrik güvenlik tertibatıyla denetlenmelidir.

TS EN 81 2 Page 029