13 Elektrik tesisat ve aksamı

 

13.1 Genel kurallar

 

13.1.1 Uygulama sınırları

 

13.1.1.1 Bu standardtaki elektrik tesisatı ve elektrik tesisatının aksamı ile ilgili kurallar aşağıdaki devrelere uygulanır:

a) Asansör kuvvet devresinin ana anahtarı ve buna bağlı devrelere;

b) Kabin aydınlatma devresinin anahtarı ve buna bağlı devrelere.

 

Asansör, bünyesinde elektrik donanımı bulunan bir makina gibi, bir bütün olarak düşünülmelidir.

 

Not - Elektrik besleme devreleriyle ilgili millî yönetmeliklerdeki kurallar anahtarların giriş klemenslerine kadar uygulanır. Bu kurallar makina dairesi, makara dairesi, asansör kuyusu ve kuyu alt boşluğundaki tüm aydınlatma ve priz tesisatına uygulanır.

 

13.1.1.2 Bu standardın, Madde 13.1.1.1‘de belirtilen anahtarlara bağlı devreler ile ilgili kuralları, asansörlerin özel şartlarını da hesaba katmak kaydıyla, mümkün olduğu kadar mevcut standardlara dayanmaktadır. Bu standardlar:

a) Milletlerarası düzeyde: IEC;

b) Avrupa düzeyinde ise: CENELEC standardlarıdır.

 

Bu standardlardan biri ne zaman kullanılsa, ilgili referanslarla birlikte, uygulama sınırları da belirtilir.

 

Tam bir bilgi verilmediği durumlarda, kullanılan elektrik teçhizatı, güvenlikle ilgili kabul görmüş kurallara uygun olmalıdır.

 

13.1.1.3 Elektromanyetik uyumluluk, EN 12015 ve EN 12016’da belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

 

13.1.2 Makina ve makara dairelerinde doğrudan dokunmaya karşı korunma, en az IP 2X koruma derecesinde sahip mahfazalarla sağlanmalıdır.

 

13.1.3 Elektrik tesisatının yalıtım direnci (CENELEC HD 384.6.61 S1)

Yalıtım direnci, gerilim taşıyan her iletken ile toprak arasında ölçülmelidir.

 

Yalıtım direncinin en küçük değerleri Çizelge 6‘dan alınmalıdır.

 

Çizelge 6

 

Elektrik devresinin anma gerilimi

V

Deney gerilimi (doğru akım)

V

Yalıtım direnci

Küçük Gerilim SELV

250

≥ 0,25

≤500

500

≥0,5

> 500

1000

≥ 1,0

 

Elektrik devresinde elektronik elemanlar varsa, faz ve nötr iletkenleri ölçme sırasında birbirine bağlanmalıdır.

 

13.1.4 Kumanda ve güvenlik devrelerinde, iletkenler arasında veya iletken ile toprak arasındaki gerilimin alternatif akım efektif değeri veya doğru akım ortalama değeri 250 V’u aşmamalıdır.

 

13.1.5 Nötr iletkeni ve koruma iletkeni daima ayrı olmalıdır.

 

13.2 Kontaktör, yardımcı kontaktör, elektrik güvenlik devrelerine ait elemanlar

 

13.2.1 Kontaktör, yardımcı kontaktör

 

13.2.1.1 Ana kontaktörler, yani Madde 12.4‘e göre tahrik makinasını durdurmak için gerekli olan kontaktörler, EN 60947-4-1’de tarif edilen aşağıdaki kullanma sınıflarına uygun olmalıdır: