0.3.11 Kabinin en alt durak seviyesinden serbest düşerek, serbest düşmeye veya aşağı yönde aşırı hıza karşı tertibatların çalışmasından önce tamponlara çarpması ihtimali kabul edilebilir olarak göz önüne alınmıştır.

0.3.12 Madde 0.3.10’da sözü edilen arızalardan hiçbirinin meydana gelmemesi durumunda, beyan yüküne kadar herhangi bir yükle yüklü kabinin aşağı yöndeki hızının, aşağı yön beyan hızını % 8’den fazla aşmadığı varsayılmıştır.

0.3.13 Asansörün kurulduğu bina içindeki organizasyon, bir imdat çağrısı yapıldığında fazla bir gecikme olmadan duruma müdahale edebilmeyi sağlamalıdır

(Madde 0.2.5).

0.3.14 Ağır parçaların kaldırılması için tedbirlerin alındığı varsayılmıştır (Madde 0.2.5).

0.3.15 Makina dairelerindeki ve elektrik cihazları varsa makara dairelerindeki ortalama sıcaklığın, cihazların doğru çalışmalarını sağlamak için, bunların yaydığı ısıyı hesaba katarak, +5 °C ile +40 °C arasında korunduğu göz önüne alınmıştır.

0.3.16 Aşağı yönde aşırı hıza karşı tedbir olarak debi sınırlama/ tek yönlü debi sınırlama valflarıyla donatılmış olan asansörlerde kabinin tampon (veya tamponlara) veya oturma tertibatına çarpma hızı olarak, aşağı yön beyan hızı vd + 0,3 m/s hesaba katılmalıdır.

0.3.17 Beyan yüküne bağlantılı olarak kabin alanı Çizelge 1.1’de belirtilenden daha büyük olan kabine sahip yük asansörlerinde kabinin şahıslarla tamamen dolması tehlikeli bir durum yaratmamalıdır.

1 Kapsam

1.1 Bu standard , sabit olarak ve yeni monte edilmiş, belli duraklara hizmet eden, düşeyden 15°’den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında, piston, halat veya zincirle asılı olarak hareket eden, insan ve/veya yük taşımak için tasarımlanmış bir kabini olan hidrolik asansörlerin yapım ve montajı için güvenlik kurallarını kapsar.

1.2 Bu standardın kurallarına ek olarak özel durumlarda tamamlayıcı kurallar göz önüne alınmalıdır (patlama tehlikesi olan atmosfer, uç değerlerdeki iklim şartları, sismik koşullar, tehlikeli yüklerin nakliyesi, vb.).

1.3 Bu standard;

a) Madde 1.1’de belirtilenlerden başka tahrik sistemi olan asansörleri;

b) Asansör yeri uygun olmadığında, mevcut binalara kurulan hidrolik asansörleri;2)

c) Bu standard yürürlüğe girmeden önce kurulan bir asansörde yapılan önemli değişiklikleri (Ek-E)

d) Paternoster, maden asansörleri, tiyatro asansörleri, otomatik depolama asansörleri, kovalı asansörler, inşaat asansörleri, gemi asansörleri, deniz petrol arama ve sondaj plâtformlarındaki montaj ve bakım asansörlerini;

e) Kılavuz rayların düşeyle yaptığı açının 15°’yi geçtiği asansörleri;

f) Asansörlerin nakliye, montaj, onarım ve söküm işlerini; g) Beyan hızı 1 m/s’yi aşan hidrolik asansörleri kapsamaz.

Ancak, bu standard bu konularda da faydalı bir temel oluşturabilir.

Asansörün güvenli kullanımı için bir anlamı olmadığından gürültü ve titreşimler, bu standardda söz konusu edilmemektedir.

1.4 Bu standard, asansörün yangın esnasında kullanılması için gerekli ek kuralları kapsamaz.

2) Mevcut binalar, asansör yapımına karar verilmeden önce kullanılan veya kullanılmış olan bir yapıdır. İçi tamamen yenilenen bir yapı, yeni bir yapı olarak kabul edilmelidir.