Aksi belirtilmediği takdirde devreyi kesme kapasitesi alternatif ve doğru akım için incelenmelidir.

Deneyler kapı kilidinin çalışma konumunda yapılmalıdır. Birden fazla çalışma konumunun olması

durumunda, lâboratuvar yetkililerinin en elverişsiz kabul ettiği konumda deney yapılmalıdır.

Deney numunesinde, normal çalışmada kullanılan kapak ve elektrik bağlantı kabloları bulunmalıdır.

F.1.2.4.2.1 Alternatif akım kontakları ile donatılmış kapı kilitlerinde normal hızla ve 5’ten 10 saniyeden kadar aralarla, % 110 beyan gerilimindeki bir elektrik devresi 50 defa açılıp kapanmalıdır. Kontak en az 0,5 s kapalı kalmalıdır.

Bu elektrik devresinde, seri bağlı bir endüktans ile bir direnç bulunmalıdır. Devrenin güç faktörü 0,7 ( ± 0,05 )

ve deney akımı kilidin imalâtçısı tarafından verilen beyan akımı değerinin 11 katı olmalıdır.

F.1.2.4.2.2 Doğru akım kontakları ile donatılmış kapı kilitlerinde normal hızla ve 5 saniyeden 10 saniyeye kadar aralarla, %110 beyan gerilimindeki bir elektrik devresi 20 defa açılıp kapanmalıdır. Kontak en az 0,5 s kapalı kalmalıdır.

Bu elektrik devresinde seri bağlı bir endüktans ile bir direnç bulunmalıdır. Bunların değerleri, devre akımının kararlı akım şiddetinin % 95’ine 300 ms’lik bir sürede ulaşacağı şekilde seçilmelidir.

Deney akımı kilidin imalâtçısı tarafından verilen beyan akımı değerinin % 110’una eşit olmalıdır.

F.1.2.4.2.3 Deneyler güvenliği olumsuz yönde etkileyecek yıpranma olmaması, bir atlama veya ark meydana gelmemesi durumunda tatminkâr olarak mütalâa edilir.

F.1.2.4.3 Yüzeysel kaçak akımlara direnç deneyi

Bu deney CENELEC HD 214 S2’de (IEC 112) belirtilen yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Elektrotlar 175 V

50 Hz’lik sinüs şeklinde gerilim üreten bir kaynağa bağlanmalıdır.

F.1.2.4.4 Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu ve hava aralıklarının kontrolü

Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu ve hava aralıkları Madde 14.1.2.2.3‘e uygun olmalıdır.

F.1.2.4.5 Güvenlik kontakları ve bunların erişilebilirliği ile ilgili kuralların kontrolü (Madde

14.1.2.2)

Bu kontrol kapı kilidinin montaj konumu ve düzeni göz önüne alınarak yapılmalıdır.

F.1.3 Belirli kapı kilidi tipleri için özel deneyler

F.1.3.1 Birden fazla paneli olan, yatay veya düşey hareketli sürmeli durak kapıları için kilitler

Paneller arasındaki Madde 7.7.6.1’e uygun doğrudan mekanik bağlantı parçaları ve Madde 7.7.6.2’ye uygun dolaylı mekanik bağlantı parçalarının, kapı kilidinin bir kısmını oluşturduğu kabul edilmelidir.

Bu parçalar, Madde F.1.2‘deki deneylere makul bir ölçüde tâbi tutulmalıdır. Bu dayanıklılık deneylerinde dakikadaki çevrim sayısı, parçanın büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır.

F.1.3.2 Menteşeli tip kapılar için klapeli kilit

F.1.3.2.1 Kanadın muhtemel biçim değiştirmelerini denetlemek için bir elektrik güvenlik tertibatının olması ve Madde F.1.2.2.2‘de belirtilen statik deneyden sonra, kapı kilidinin dayanıklılığı konusunda herhangi bir şüphe olması durumunda, klapenin biçim değiştirmesinden sonra elektrik güvenlik tertibatı açmaya başlayıncaya kadar yük giderek arttırılmalıdır. Kapı kilidinin veya durak kapısının diğer parçaları, uygulanan bu yükün etkisiyle kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve hasara uğramamalıdır.

F.1.3.2.2 Statik deneyden sonra kapı kilidinin dayanıklılığı konusunda ölçüler ve yapım şekli nedeniyle herhangi bir şüphe uyanmaması durumunda klape üzerinde dayanıklılık deneyi uygulamaya gerek yoktur.