b) Esneklik sınırının aşılması durumunda:

İki hesaplama yapılır ve müracaatta bulunan kişi açısından en uygun hesap seçilir:

1) K1, Madde F.3.2.3.2 b 1‘de tanımlanan alanın integrasyonu ile hesaplanır;

Güvenlik katsayısı olarak 2 kabul edilir ve izin verilebilir toplam kütle (kg) bulunur:

2) K2, Madde F.3.2.3.2 b 2‘de tanımlanan alanın integrasyonu ile hesaplanır.

Güvenlik katsayısı olarak 3,5 kabul edilir ve izin verilebilir toplam kütle ( kg ) bulunur:

F.3.2.5 Gövde ve kılavuz raydaki deformasyonun kontrolü

Gövde içindeki kavrama elemanları veya kılavuz raylardaki deformasyonun çok büyük olması nedeniyle, güvenlik tertibatının çalışma durumundan kurtarılması zorluk çıkarıyorsa, izin verilebilir toplam kütle

azaltılmalıdır.

F.3.3 Kaymalı güvenlik tertibatı

F.3.3.1 Başvuru ve deney numunesi

F.3.3.1.1 Başvuruda bulunan kişi, deneyin hangi kütle (kg) ve hangi regülâtör devreye girme hızında (m/s) yapılacağını belirtmelidir. Güvenlik tertibatına çeşitli kütlelerde kullanılmak üzere izin isteniyorsa, bunlar belirtilmeli ve ayarın kademeli veya kademesiz olarak yapıldığı bildirilmelidir.

Not - Başvuruda bulunan kişi, ortalama 0,6 gn düzeyinde bir ortalama frenleme ivmesini elde etmek için öngörülen frenleme kuvvetini 16’ya bölerek asılan kütleyi (kg) seçmelidir.

F.3.3.1.2 Deney lâboratuvarına, boyutları lâboratuvarca tayin edilen bir traverse monte edilmiş komple bir güvenlik tertibatı verilmelidir. Bütün deneyler için gerekli sayıda fren çeneleri de birlikte verilmelidir. Ayrıca, kullanılacak tipteki kılavuz raylar da lâboratuvarın belirleyeceği boyda temin edilmelidir.

F.3.3.2 Deney

F.3.3.2.1 Deney kapsamı

Deney serbest düşme durumunda yapılır. Aşağıdaki hususlar doğrudan veya dolaylı olarak ölçülmelidir:

a) Toplam serbest düşme yüksekliği;

b) Kılavuz raylar üzerindeki frenleme mesafesi;

c) Regülâtör halatı veya bunun yerine kullanılan tertibatın kayma mesafesi;

d) Yaylanma elemanlarının toplam hareket mesafesi;

a ve b’deki ölçümler zamanın fonksiyonu olarak kaydedilmelidir. Aşağıdaki hususlar tespit edilmelidir:

1) Ortalama frenleme kuvveti;

2) Kısa bir süre için meydana gelen en büyük frenleme kuvveti;

3) Kısa bir süre için meydana gelen en küçük frenleme kuvveti.

F.3.3.2.2 Deney işlemi

F.3.3.2.2.1 Tek bir toplam kütle için belgelendirilen güvenlik tertibatı

Lâboratuvar, toplam kütle (P+Q)1 ile dört deney yapmalıdır. Her deneyin arasında, sürtünen kısımların normal sıcaklıklarına dönmesine imkân tanınmalıdır.

Deneyler sırasında birden fazla sürtünme parçası takımları kullanılabilir.

Bununla beraber her takım aşağıdaki sayıda deney yapılmasına imkân vermelidir:

a) 4 m/s’yi aşmayan beyan hızlarında üç deney;