3 Tarifler

Bu standardın uygulaması için aşağıdaki tarifler geçerlidir:

− Anî frenlemeli güvenlik tertibatı (instantaneous safety gear) (parachute à prise instantanée) (Sperrfangvorrichtung):

Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi anî olan bir güvenlik tertibatı.

− Anî frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı (instantaneous safety gear with buffered effect) (parachute à prise instantanée avec effet amorti) (Sperrfangvorrichtung mit Dämpfung):

Kılavuz raylara etki ederek çok kısa bir mesafede duran ve ancak kabin veya dengeleme ağırlığındaki frenleme etkisini bir tampon sistemi yardımı ile yumuşatan bir tertibat.

− Asansör kuyusu (well) (gaine) (Schacht):

Kabin ve varsa dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk; genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlanmıştır.

− Aşağı yön valfı (down direction valve) (soupape descente) (Abwärtsventil):

Kabinin aşağı yönde hareketini sağlayan hidrolik devresinde bulunan, elektrikle kumanda edilen bir valf.

− Basınç sınırlama valfı (pressure relief valf) (limiteur de pression) (Druckbegrenzungsventil):

Bir boşaltma yolunu açarak basıncın önceden belirlenmiş bir değerde sınırlanmasını sağlayan valf.

− Beyan hızı (rated speed) (vitesse nominale) (Nenngeschwindigkeit): Asansörün tasarımlandığı, metre/saniye olarak ifade edilen kabin hızı değeri:

− vm = Yukarı yön beyan hızı (m/s);

− vd = Aşağı yön beyan hızı (m/s);

− vs = Beyan hızları vm ve vd ‘den büyük olanının değeri (m/s)

− Beyan yükü (rated load) (charge nominale) (Nennlast): Asansörün tasarımlandığı yük değeri.

− Boru kırılma valfı (rupture valve) (soupape de rupture) (Leitungsbruchventil):

Önceden belirlenen yönde büyük bir akışın neden olduğu basınç farkı ayarlanan bir değeri aştığında otomatik olarak kapanan bir valf.

− Debi sınırlama valfı (restrictor) (réducteur de débit) (Drossel): Giriş ve çıkışı daraltılmış bir kesitle birbirine bağlı olan valf.

− Dengeleme ağırlığı (balancing weight) (masse d’équillibrage) (Ausgleichgewicht): Kabin ağırlığının tümünü veya bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle.

− Direkt tahrikli asansör (direct acting lift) (ascenseur à action directe) (direkt angetriebener Aufzug): Silindir veya pistonu kabin veya kabin iskeletiyle direkt olarak bağlantılı olan hidrolik asansör.

− Elektrik güvenlik zinciri (electric safety chain) (chaîne électrique des sécurités) (Elektrische sicherheitskette):

Seri olarak bağlı olan elektrik güvenlik cihazlarının tümü.

− Elektrikli kayma düzeltme sistemi (electrical anti-creep system) (système électrique anti-dérive) (elektrisches Absinkkorrektursystem):

Kayma tehlikesine karşı alınan tedbirlerin tümü.

− En küçük halat kopma yükü (minimum breaking load of a rope) (charce de rupture minimale d'un câble) (Mindestbruchkraft eines Seiles):

Halat anma çapının karesi ile (mm² olarak), halat tellerinin anma dayanımı (N/mm² olarak) ve halat yapısına

bağlı bir katsayının çarpımına eşit yük.

− Endirekt tahrikli asansör (indirect acting lift) (ascenseur à action indirecte) (indirekt angetriebener Aufzug): Piston veya silindiri, taşıma organları (halatlar, zincirler) vasıtasıyla kabin veya kabin iskeletiyle bağlı olan hidrolik asansör.

− Etek (Ayak koruyucu) (apron) (garde-pieds) (Schürze):

Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısım.