4.2.2 Tekli asansörler

Kuyu boyutları Şekil1’ den Şekil 8'e kadar olan şekillerde verilen değerlere uygun olmalıdır. 

4.2.3 Yan yana yerleştirilmiş birden fazla asansör

Kuyunun ortak olması durumunda kuyu iç boyutları aşağıdaki gibi tespit edilmelidir:

a)   Ortak asansör kuyusunun toplam genişliği, tekli asansörlere ait kuyu genişlikleri toplamına ek olarak, her biri en az 200 mm olmak üzere asansör kuyuları arasındaki sınır mesafelerinin toplamına eşit olmalıdır.

b)   Ortak  asansör  kuyusunu  meydana  getiren  kısımların  derinlikleri,  tekli  asansörler  için  gerekli  kuyu derinlikleri ile aynı olmalıdır. 

4.2.4 Asansör  sahanlıkları arasındaki  düşey mesafe

Birbirini izleyen iki asansör sahanlığı arasındaki en küçük yükseklik, durak kapılarının yerleştirilmesine imkân verecek ölçüde:

a)   2000 mm kapı yüksekliği için 2450 mm, b)   2100 mm kapı yüksekliği için 2550 mm

olmalıdır. 

4.3   Asansör  sahanlığı boyutları 

4.3.1 Genel

Aşağıdaki alt maddelerde belirtilen asansör sahanlığı derinliği, en az asansör kuyusunun tüm genişliği boyunca korunmalıdır (tek veya ortak kuyu). 

Boyutların belirlenmesinde o bölgeden geçebilecek, ancak asansörü kullanmayacak kişilerin sebep olacağı

muhtemel trafik akımı göz önüne alınmamıştır. 

4.3.2 Özellikle konutlara tesis edilen Sınıf I asansörler

Bu asansörler tekli veya yan yana yerleştirilmiş birden fazla asansör şeklinde olabilir. 

Bu sınıfa dâhil olan asansörler, en fazla dörtlü asansör grubu olarak yan yana yerleştirilmelidir. Hidrolik asansörler için genel olarak en fazla ikili asansör grubu tavsiye edilir.

Asansör sahanlığının duvardan duvara, kabin derinlikleri yönünde ölçülen en küçük derinliği, grup içindeki derinliği en fazla olan kabinin derinliğine eşit olmalıdır. Ancak, özürlü kişilerin kullandığı asansörlere ait sahanlıkların derinlikleri en az 1500 mm olmalıdır. 

4.3.3 Sınıf I (özellikle  konutlara tesis edilenler  hariç), Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf VI asansörleri 

4.3.3.1 Tekli veya yan yana yerleştirilen birden fazla asansör Asansör grupları en çok dörtlü grup olmalıdır. 

Asansör sahanlığının duvardan duvara, kabin derinlikleri yönünde ölçülen en küçük derinliği 1,5 x d1 ‘e eşit olmalıdır (d1 ,derinliği en fazla olan kabinin derinliğidir). Sınıf III hariç dörtlü asansör gruplarında bu mesafe 2400 mm’den az olmamalıdır. 

4.3.3.2 Karşılıklı  yerleştirilen asansörler

Asansör gruplardaki asansör sayısı en fazla sekiz (2x4) olmalıdır. 

Asansör sahanlığının karşılıklı duvarları arasındaki mesafe, en az karşılıklı olan asansör kabinlerinin derinliklerinin toplamına eşit olmalıdır. Sınıf III hariç asansör gruplarında, bu mesafe 4500 mm’den fazla olmamalıdır. 

4.4   Elektrikli asansörler için makina dairesi boyutları 

4.4.1 Tekli asansörler

Makina dairesi boyutları, Çizelge 2 ve Çizelge 3'te belirtildiği gibi olmalıdır. Makina dairesi yükseklikleri mevcut millî mevzuata uygun olmalıdır