İKİNCİ BÖLÜM
Temel Güvenlik Kuralları ve Standartlar
Temel Güvenlik Kuralları
Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler, Ek-I'de belirtilen temel sağlık ve güvenlik kurallarını yerine getirmek zorundadır. Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamları, Ek-I'de getirilen temel
sağlık ve güvenlik şartlarını karşılamalı veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kuralları sağlamalıdır.

Standartlar
Madde 6- Standartlara ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bir uyumlaştırılmış stantart bir veya daha fazla temel sağlık ve güvenlik gereğini kapsaması durumunda,
1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun olduğu kabul edilir veya,
2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksamının doğru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymasını sağlamak için uygun olduğu kabul edilir.
b) Bakanlık, uyumlaştırılmış ulusal standartların isim ve numaralarını Resmi Gazete'de yayımlar. Bakanlık bu bilgileri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.
c) Bakanlık, uyumlaştırılmış Avrupa standardının bulunmadığı durumda, Ek-I'de yer alan asgari temel sağlık ve güvenlik kurallarının doğru uygulanması için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik
özellikler hakkında ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alır.
d) Bakanlık, (a) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların veya bu standartların esas aldığı Avrupa standartlarının 5 inci maddede belirtilen güvenlik şartlarını tamamen sağlamadığını tespit etmesi durumunda, konuyu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapacağı değerlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumlaştırılmış Avrupa standardını ve bunu uyumlaştıran uyumlaştırılmış ulusal standardın yayımdan çekilmesi gerektiğini bildirmesi halinde, Bakanlık söz konusu uyumlaştırılmış ulusal standardı Resmi Gazete'deki yayımlanan listeden çıkarır.
e) Ek-XV'de Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılan mevcut uyumlaştırılmış standartlar verilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri, "CE" İşaretlemesi,
CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı
Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri
Madde 7- Güvenlik aksamları ve asansörler için uygunluk değerlendirme işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
A- Güvenlik aksamları için uygunluk değerlendirmesi işlemleri:
Ek-IV'de belirtilen güvenlik aksamlarının piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksamı imalatçısı tarafından aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
a) Güvenlik aksamına aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirmesinden birisi uygulanır.
1) Güvenlik aksamı modeli, Ek-V'e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI'e göre onaylanmış bir kuruluş tarafından yapılacak imalat denetimine sunulur veya, 2) Güvenlik aksamı modeli Ek-V'e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII'e göre imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi işletilir
veya,
3) Güvenlik aksamı modeli için Ek-IX'a göre tam kalite güvence sistemi işletilir.
b) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen şartları dikkate alarak, her güvenlik aksamına CE işareti iliştirilir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyanı düzenlenir.
c) Güvenlik aksamı imalatçısı AT uygunluk beyanının bir kopyasını güvenlik aksamının son imalat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.
B- Asansör için uygunluk değerlendirmesi işlemleri:
Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün aşağıdaki işlemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.
a) Asansör, eğer Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir asansöre göre tasarımlanmışsa;
1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII'de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV'de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yapılır.
Tasarım, montaj ve deney safhalarına yönelik işlemler aynı asansör üzerinde yapılabilir. Veya;
b) Asansör, Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir model asansöre göre tasarımlanmışsa;
1) Ek-VI'da sözü edilen son muayene veya,
2) Ek-XII'de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV'de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yapılır. Veya;
c) Asansör, uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun değil ise, tasarım incelemesinin eşlik ettiği Ek-XIII'e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarımlanmışsa;
1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII'ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV'e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yapılır. Veya;
d) Asansöre bir onaylanmış kuruluş tarafından Ek-X'da belirtilen birim doğrulama işlemi yapılır. Veya;
e) Asansör Ek-XIII'e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, eğer bu kalite güvence sistemi ilgili uyumlaştırılmış standartlara tamamen uygun değilse, tasarım incelenir.
Yukarıda bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasarımdan sorumlu kişi imalat işleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kişiye mutlak güvenlikle çalışabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sağlamalıdır.
C) Asansör firması, bu maddenin (B) fıkrasında sözü edilen bütün durumlarda aşağıda belirtilen hususları yerine getirir.
a) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen şartları dikkate alarak asansöre CE işaretini iliştirir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyanı düzenler,
b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle AT uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder.
c) Bakanlık; Komisyonun, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve diğer onaylanmış kuruluşların istemeleri halinde, uygunluk beyanının ve son muayeneye ilişkin deney raporlarının bir kopyasını asansör firmasından temin
edebilir.