4. DİĞER TEHLİKELER
4.1. "Durak kapıları" ve "kabin kapıları" veya her iki kapı beraberce, motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla donatılmalıdır.
4.2. "Durak kapıları", binayı yangından korumaya katkıda bulundukları takdirde, camlı kısımları olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) açısından ve sıcağı iletmesi (ısıl
yayılım) açısından ateşe karşı uygun bir şekilde dirençli olmalıdır.
4.3. Karşı ağırlıklar, kabinin üstüne düşme veya kabinle çarpışma risklerini ortadan kaldıracak şekilde monte edilmelidir.
4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkan sağlayacak şekilde olmalıdır.
4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift-yollu haberleşme tertibatı ve sesli alarm ile donatılmalıdır.
4.6. Asansörler, asansör makinelerinin içerisindeki sıcaklık, asansörü monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtiği durumda, hareketini tamamlayabilmesini sağlayacak ancak yeni komutları kabul etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
4.8. Kabin kullanım halinde veya bir kapısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatılmalıdır; bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.
4.9. Bu Ekin madde 4.5'te bahsi geçen haberleşme tertibatı ve bu Ekin madde 4.8'de bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan da çalışacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bunların çalışması, kurtarma işleminin normal işleyişine izin verecek kadar uzun olmalıdır.
4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

5. İŞARETLEME
5.1. 98/37/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğinin Ek-1 madde 1.7.3'üne uyan herhangi bir makine için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin taşınabilecek azami yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.
5.2. Eğer asansör, kabin içinde kalmış olan kişilerin dış yardım olmadan çıkmalarına izin verecek şekilde tasarlanmışsa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır.

6.1. KULLANMA TALİMATI
Ek-IV'de bahsi geçen güvenlik aksamı ile asansörü monte eden firmaca Türkçe yazılmış olan;
- Montaj,
- Tamir,
- Ayar,
- Bakımın,
etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan bir el kitapçığı ile beraber olmalıdır.
6.2. Her bir asansör, asansörü firması tarafından Türkçe yazılmış bir doküman ile beraber olmalıdır.
Bu doküman en az şu bilgileri içermelidir;
- Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içeren ve bakım, muayene, tamir, belirli aralıklarla yapılan kontroller ve bu Ekin madde 4.4'te bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı,
- Tamirlerin ve uygun görüldüğünde belirli aralıklarla kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri.

Ek-II
A. Güvenlik aksamına yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği(1)
AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;
- Güvenlik aksamının imalatçının isim ve adresi(2),
- Uygun olduğu durumda, Türkiye'de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarası ve adresi(2),
- Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eğer varsa) seri numarası,
- Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamın güvenlik işlevi,
- Güvenlik aksamının imal tarihi,
- Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,
- Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standardlara atıf,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [a (1 ve 2)]'ye uygun olarak, AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, bu onaylanmış kuruluşun çıkardığı AT tip inceleme belgesine atıf,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [a (2)]'ye uygun olarak imalat kontrollerini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite güvencesi sistemini, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [a (3)]'e uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası,
- Güvenlik aksamın imalatçısı adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği veya onun Türkiye'de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin kimliği.

B. Monte edilen asansörlere yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği(3) AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;
- Asansörü monte edenin isim ve adresi(4)
- Asansörün tanımı, tip ve seri detayları, seri numarası ve asansörün montaj yapıldığı adresi,
- Asansörün montaj yılı,
- Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler,
- Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standardlara atıf,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının (a ve b)'ye uygun olarak asansörün modelinin AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, AT tip inceleme belgesine atıf,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının (d)'sine uygun olarak asansörün doğrulanmasını yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının, (a), (b) ve (c)'nin ilk alt bendine göre asansörün son muayene yapan
onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, monte eden tarafından uygulanan kalite güvencesi sistemini bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının (a, b, c,) ve (e)'ye uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Asansörü monte eden adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Beyan, Ek-I madde 6.1'de bahsi geçen el kitabı ile aynı dilde Türkçe çıkarılmalı ve daktilo ile yazılmış yada basılmış olmalıdır.
(2) Bir yetkili temsilci için, mesleki ismi, açık adresi, aynı zamanda, güvenlik aksamın imalatçısının mesleki ismini, kimlik numarasını ve adresini de belirtir.
(3) Beyan, Ek-I madde 6.2'de bahsi geçen el kitabı ile aynı dilde Türkçe çıkarılmalı ve daktilo ile yazılmış yada basılmış olmalıdır.
(4) Mesleki ismi ve açık adresi.