Ek-III
"CE" UYGUNLUK İŞARETİ
"CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan "CE" baş harflerinden luşur:

 

----------------------
-ŞEKİL VAR-
----------------------

Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, aşağıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.
"C" uygunluk işaretinin değişik parçaları, gerçekte 5 mm'den az olmayacak
şekilde aynı boyut küçük-ölçekli aksam için terk edilebilir.
"CE" uygunluk işareti, aşağıdakilerle ilgilenen onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte verilmelidir:
- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [(a) (2) veya (3)]'ünde bahsi geçen işlemler
- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasında bahsi geçen işlemler.

Ek-IV
BU YÖNETMELİĞİN 2 NCİ VE 7 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINDA BAHSİ
GEÇEN GÜVENLİK AKSAMININ LİSTESİ
1. Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan teçhizatlar,
2. Ek-I'in madde 3.2'de bahsi geçen düşmeleri önlemek ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketini önleyen tertibatlar..
3. Aşırı hız sınırlayıcı teçhizatlar.
4. (a) Enerji depolayan tipte Tamponlar:
- Hem doğrusal olmayanlar,
- Hem de geri dönme hareketi tamponlanmış olanlar,
(b) Enerji-Harcayan tipte Tamponlar
5. Düşmeleri önleyen teçhizatlar olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları.
6. Elektronik aksam içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları.

Ek-V
AT TİP İNCELEMESİ (Modül B)
A. Güvenlik aksamının AT tip incelemesi
1. AT tip incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun bir güvenlik aksamın temsili bir örnek numunesinin, takıldığı asansörün yönetmeliğin kurallarını sağlamasına imkan vereceğini doğrulaması ve belgelemesi işlemidir.
2. AT tip incelemesi için başvurular, güvenlik aksamın imalatçısı veya yetkili temsilcisi tarafından, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmalıdır.

Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır:
- Güvenlik aksamı imalatçısının ismi ve adresi ve eğer başvuru yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa, bunun ismi ve adresi ve güvenlik aksamının imal yeri,
- Aynı başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı beyan,
- Bir teknik dosya,
- Güvenlik aksamının temsili bir numunesi veya bunun nerede incelebileceğine dair ayrıntılar.
Onaylanmış kuruluş başka numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir.

3. Teknik dosya güvenlik aksamının uygunluğunun ve doğru şekilde takıldığı asansörün yönetmeliğin hükümlerine uygun olacağını mümkün kılmaya yeterli olduğunu değerlendirmeye imkan vermelidir.
Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğundan, teknik dosya aşağıdakileri içermelidir:
- Kullanım alanı (özellikle hız, yük ve elektrik için olan olası sınırlar) ve koşulları (özellikle patlayıcı çevreler ve parçalara yönelik etkileri) da dahil olmak üzere, güvenlik aksamının genel açıklaması,
- Tasarım ve imalat çizimleri veya şemaları,
- Dikkate alınan temel kurallar ve bunları sağlamak için kullanılan kurallar (örneğin bir uyumlaştırılmış standard), - Asansör imalatçısı tarafından yapılan veya yaptırılan her türlü deney ve
tasarım hesap (rapor) sonuçları,
- Güvenlik aksamına ait olan montaj talimatının bir kopyası,
- Seri-imal edilen güvenlik aksamının, incelenen güvenlik aksamına uygun olmasını temin etmek için imalat aşamasında alınan tedbirler.
4. Onaylanmış Kuruluş
- İstenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek için teknik dosyayı incelemeli,
- Teknik dosya bazında, güvenlik aksamının yeterliliğini incelemeli,
- Güvenlik aksamın imalatçısı tarafından uygulanan çözümlerin, güvenlik aksamının, asansör üzerine doğru bir şekilde takıldığı zaman, işlevlerini yerine getirmesine izin verecek şekilde yönetmeliğin kurallarını sağladığını
kontrol etmek için gerekli olan uygun kontrolleri ve deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır.
5. Eğer güvenlik aksamının temsili bir örnek numunesi kendisine uygulanabilen yönetmeliğin hükümlerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş, başvurana bir AT tip inceleme belgesi verir. Belge, güvenlik aksamının
imalatçısının isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, belgenin geçerliliğinin bütün şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içermelidir.
Bakanlık, Komisyon ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu belgenin bir kopyasını ve gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını, gerçekleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve deneylerin raporlarını
alabilirler. Eğer onaylanmış kuruluş imalatçıya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz işlemi için hüküm verilmelidir.