PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ

MADDE 4.01

İmar Planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da göz önünde tutularak belediyelerce tespit olunur.

Bu tespit sırasında planda aksine bir hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki şartların yerine getirilmesi zorunludur.

PARSEL GENİŞLİKLERİ

MADDE 4.02

4.02.1. Konut, Ticaret, Sanayi Dışı İşyeri (Büro, Otel vb.) Bölgelerinde

A. 4 kata kadar (4 Kat Dahil) inşaata müsait yerlerde,

a) Bitişik Nizamda: (8.00) m.’den

b) Blok başlarında ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+8.00) m.’den

c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı (+8.00) m.’den az olamaz.

B. 5 -6 katlı inşaata müsait yerlerde,

a) Bitişik Nizamda: (10.00) m.den

b) Blok Başlarında ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+10.00) m.’den

c) Ayrık Nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı (+10.00) m.’den az olamaz.

C. 7, 8 ve 9 katlı inşaata müsait yerlerde,

a) Bitişik Nizamda: (l5.00) m.’den

b) Blok başlarında ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+l5.00) m.’den

c) Ayrık Nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı (+ l5.00) m.’den az olamaz.

D. 10 veya daha çok katlı inşaata müsait yerlerde,

a) Bitişik Nizamda: (20.00) m.’den.

b) Blok Başlarında ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+20.00) m.’den.

c) Ayrık Nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı (+20.00) m.’den az olamaz.

4.02.2. Yalnız l Katlı Dükkan Yapılacak, Ticaret ve Küçük Sanayi Bölgelerinde:

A. Bitişik Nizamda: (6.00) m.’den

B. Blok Başlarında ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+6.00) m.’den

C. Ayrık Nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı (+6.00) m.’den az olamaz.

4.03.3. Sanayi Bölgelerinde:

(30.00) m.’den az olamaz.

4.03.4,  4.03.1, 4.03.2 ve 4.03.3. fıkralar dışındaki diğer Kentsel Bölgelerde:

(40.00) m.’den az olamaz.

Bu ölçülerin tespitinde köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe mesafesi yerine o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

PARSEL DERİNLİKLERİ

MADDE 4.03

4.03.1. Konut, Ticaret ve Sanayi dışı işyeri (Büro, otel vb) Bölgelerinde :

A. Ön bahçesiz nizamda: (20.00) m.’den

B. Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi (+20.00) m.’den az olamaz.

4.03.2. Yalnız l katlı dükkan yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:

A. Ön bahçesiz nizamda: (6.00) m.’den

B. Ön bahçeli Nizamda: Ön bahçe mesafesi (+6.00) m.’den az olamaz..

4.03.3. Sanayi bölgelerinde:

(30.00) m.’den az olamaz.

4.03.4.  4.03.1, 4.03.2 ve 4.03.3. Fıkralar dışındaki diğer bölgelerde:

(40.00) m.’den az olamaz.

PARSEL ALANLARI

MADDE 4.04

Konut dışı kentsel çalışma alanlarında parsel alanları (2.000) m2 den az olamaz.

BAHÇE MESAFELERİ 

MADDE 4.05

4.05.1.

A. Ön Bahçe Mesafeleri:

İskân alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m.’dir. Bitişik inşaat nizamında mevcut teşekküle uyulur.

B. Yan Bahçe Mesafeleri:

5 kata kadar (5 kat dâhil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (4.00) m’dir.   5 kattan sonra fazla her kat için bahçe mesafeleri (0.50) m. artırılır.

C. Arka Bahçe Mesafeleri:

(4.00) m.’den az olmamak koşulu ile arka bahçe mesafesi H/3’dir.

Bina derinliğinin (7.00) m.’den az kalması halinde, bina derinliği en çok (7.00) m. olacak şekilde   arka bahçe mesafesi ayrık nizamda (2.00) m., bitişik ve blok nizamda (1.00) m.’ye kadar azaltılabilir.

D. İç Bahçe Mesafeleri:

Bitişik nizam yapılarda bağımsız bölümlerin zorunlu direkt ışık ve hava ihtiyacını karşılamak için yapılan iç bahçelerin dar kenarı (4.00) metreden az olamaz. Bu mesafeler çıkmalar ile daraltılamaz.

Ayrık nizamda TAKS, KAKS oranı belirlenmiş parsellerde yapılacak yapıların iç bahçelerinin  dar kenarı, bina yüksekliğinin H/3’ünden az olamaz.

Yapı kitlesi içerisinde tertiplenen bahçelerin, iç bahçe olarak değerlendirilmemesi için, en az iç bahçenin dar kenarı genişliğinde dışa açık olması gerekir.

4.05.2. Özel Mülkiyete Tabi Olmayan Ve Kamunun Yararlanmasına Ayrılan Yeşil Alanlara Cephesi Olan Parsellerde; cephe ve derinlik ölçülerinin 8 m’ nin altına düşmesi durumunda yapı yaklaşma mesafesi çıkma yapmamak şartıyla (1.00) m.ye kadar düşürülebilir.