PENCERELER

MADDE 8.03

Pencere boşluklarının belirlenmesinde “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur.

İskan edilen bodrum katların dışa açılan piyeslerinin pencere yüksekliği (0.50) m. den az olamaz.

Çatı Piyeslerinde Düzenlenecek Pencereler: Son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatılması amacıyla çatı örtüsü üzerinde çıkma, çıkıntı yapılabilir. Bu çıkıntılar saçak ucundan itibaren en az (3.00) m. çekilerek başlatılacak, çıkıntıların (mahya) yüksekliği hiçbir yerde ait olduğu döşeme üst kotundan (3.50) m.’den fazla yükseltilemeyecektir.

Çatı eğimine uyularak (1.00) m² alanı aşmamak şartı ile çatı saçak ucundan en az (3.00) m çekilerek pencere tertiplenebilir.

Çatı arasında yapılan piyeslerin terasa açılan kapı ve pencere dışındaki pencere boşlukları (1.00) m²’den büyük olamaz. Bu pencereler birbirine eklenerek bant haline getirilemez.

KAPILAR

MADDE 8.04

Kapı yükseklikleri: Bina giriş ve dükkân giriş kapılarında (2.20) m.’den daire, oda ve servis kapılarında (2.10) m.’den, iskân edilmeyen bodrum katlardaki iç kapılar ile müştemilat kapılarında (2.00) m.’den az olamaz.

Kapı genişlikleri; umumi binaların giriş kapılarında (2.00) m.’den diğer binalarda (ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda) (1.50) m.’den az olamaz. Ancak, müstakil konutlarda bina giriş kapı genişliği (1.20) m.’ye indirilebilir.

Dükkân ve daire kapılarının genişlikleri (1.00) m.’den oda ve mutfak kapılarında (0.90) m.’den, diğer iç kapılarda (0.80) m.’den az olamaz.

Döner kapılar, belirtilen ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında ilave olarak bulunabilir.

Kapılarda eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde özürlülerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.

Banyo kapılarında alttan temiz hava girişini tabii olarak sağlayan bir düzen yapılacaktır.

KOMŞU PARSELE KAPI VE PENCERE AÇILMASI

MADDE 8.05

Bir binaya pencere açıp kapamakta inşaat hükmünde olup, belediyenin iznine (ruhsatına) tabidir. Bitişik nizamda yan tarafa isabet eden komşu parsele pencere ve kapı açılmasına izin verilemez. Ancak imar planları ve imar yönetmelikleri hükümlerine göre belediyece bir sakınca görülmeyen hallerde; komşu parsel sahibinin muvafakatı ve belediye encümeni kararı ile tapuda irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle pencere ve kapı açılmasına izin verilebilir.

Özel mülkiyete tabii olmayan ve park, çocuk bahçesi ile oyun alanları olarak “aktif yeşil alanlara” ayrılmış ve tapu kayıtları terkin edilmiş yerlere belediyeden izin (ruhsat) alınmak suretiyle pencere açılmasına izin verilebilir.

MERDİVENLER

MADDE 8.06

8.06.1. Genel Hükümler       

Genel olarak bu Yönetmelikte adı geçen umumi binalarla otel, iş hanı, büro, pasaj v.b. birden fazla katı olan ev ve apartmanların bağımsız bölümlerinin ortak merdivenleri ahşap olamaz.

Merdivenlerin çatı, bodrum ve benzeri ortak alanlara ulaştırılması zorunludur.

Merdiven kovasının dar kenarı (0,10) m.’den az olamaz.

Basamak genişliği: 2a+b=60 ile 64 formülüne göre hesaplanır.  Formüldeki a= yükseklik, b= genişliktir. 

Merdiven tanziminde en çok 18 rıhtan sonra ara sahanlık bırakılacaktır.

İmar Kanunu ile imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre korunması mümkün olan binalarda kat ilavesi halinde, mevcut merdivenler bu madde hükümlerine uymadığı takdirde, bu konuda yapılacak işlemi saptamaya ilgili belediyesi yetkilidir.

Merdivenlerin her iki tarafında da özürlülerle ilgili TSE standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur. Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair TSE standartlarının bu maddede belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması nizami şekil ve ölçülerde merdiven yapılması koşulunu ortadan kaldırmaz.

Merdiven Kolu ve Sahanlık Genişlikleri İle Merdiven Basamaklarının Ölçüleri