CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE 14.06

İmar yasası gereğince, ruhsat alınmadan veya ruhsat ile eklerine imar mevzuatına aykırı yapılan yapının, ilgililerine yürürlükteki İmar kanununun ilgili maddelerindeki cezai hükümler uygulanır.

YAPI KULLANMA İZNİ

MADDE 14.07

Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

Yapı Kullanma İzni için gerekli belgeler:

1)Dilekçe

2)Yapı Ruhsatı

3)Asansör İşletme Ruhsatı

4)Sığınak Vizesi

5)Vergi ilişiği kesildiğine dair belge

6)S.S.K.  ilişiği kesildiğine dair belge

7)Büyükşehir Belediyesinden, kanal bağlantısının teknik şartlara uygun olarak yapıldığına dair belge temin edilerek,

Mal sahibinin ve yapı denetim şirketinin müracaatı üzerine ilgili belediye,  yapının ruhsat ve eklerine,  fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını belirler.

Yapının mevzuata uygun bulunması halinde,  30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.  Aksi halde,  eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi istenir. Yapı kullanma izin belgesinin birer örneği,  mal sahibi ve/veya sahiplerine,  yapının müteahhidine,  proje müelliflerine ve fenni mesullere verilir.

Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için,  bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması şarttır.

Yapı kullanma izninin verildiği tarih,  yapının tamamlandığı tarihtir. 

KAT İRTİFAKI

MADDE 14.08

1)Dilekçe

2)Yapı ruhsatı

3)Kat irtifak projesi (1 adet)

Noterden onaylı kat irtifakına esas hisse oranlarını gösteren bağımsız bölüm listesi binanın bütün kat planlarını gösteren mimari proje üzerine yapıştırılır ve onaylanır.

YAPI FOTOĞRAF TASDİKİ

MADDE 14.09

1)Dilekçe

2)Yapı ruhsatı

3)Binanın tamamına ait yapı kullanma izni belgesi

4)(l3Xl8)cm ebadında cephe fotoğrafları (2’şer adet)