............................ İlçesi, ........................ Mahallesi, .......................Caddesi, ................ Sokağı, .................... Pafta, .......... Ada, ............ Parsel sayılı taşınmazdaki inşaata ait projeler tarafımızdan yapılmış olup, her türlü meslek sorumluluğu kabul ve beyan ederiz.

T.C Kimlik Numaralı Hüviyet Cüzdanı asılları ile yine T.C Kimlik No’lu TMMOB oda Kimlik Kartlarını bizzat ibraz  eden yukarıdaki meslek mensupların  beyan ve imzaları huzurumda alınmıştır.

İş bu beyan ...................... suret düzenlenmiştir.  

ONYEDİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İNŞAAT YAPAN MÜTEAHHİTLERİN SİCİLLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN  ESAS VE USULLER

MADDE 17

Yapı Denetim Kanun ve Yönetmeliği hükümleri uygulanır.