MADDE 18.05

İmar Planlarında dini tesis alanları olarak belirlenmiş imar parsellerinde yapılabilirler.

Dini Tesisler:

İmar Planında aksine bir hüküm olmadığı takdirde, TAKS en çok %40 olabilir. Bina yüksekliği serbesttir. Şadırvan, wc. gibi tesisler müştemilat kapsamında yapılabilir.

Tescilli anıt eser parseli dışındaki dini tesis alanlarında (veya tescile konu olabilecek dini tesis alanları dışındaki alanlarda), dini tesisin siluet ve cephe karakteristiğini uygun şekilde, dini tesise ait lojman, kütüphane, dinlenme salonu, gasilhane, wc, vb. sosyal ve kültürel tesis ile işletme aşamasında ilgili kurumların uygun görüşü alınarak kamu veya özel yurt ve kurs yapılabilir.

Dini tesis alanlarının bodrum katlarında ve/veya ön cephe hattı dışında parsel tamamında açık/kapalı otopark düzenlenebilir.

Mezarlık Hizmet Binaları:

Planlarda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, planlarda mezarlık alanı olarak gösterilen yerlerde, Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan hizmetlerde kullanılmak üzere bodrum katlar hariç maksimum 250 m² ve h=7,50 m.yi aşmamak şartıyla görevli odası, tuvalet, şadırvan, morg, gasilhane, güvenlik odası ile gelen ziyaretçilerin bekleme ve ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar ilgili idarece uygun görülen yerlerde yapılabilir.

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONLARI (T.S.E.nin normlarına uyulacaktır)

MADDE 18.06

İmar planlarında “A” (Akaryakıt)  lejantlı alanlarda; Akaryakıt ve Servis İstasyonları, CNG Otogaz İstasyonları, LPG Otogaz İstasyonları yapılabilir.

CNG Oto gaz İstasyonları, sıkıştırılmış doğalgazın gaz dağıtımı şebekesinden alınarak kompresör vasıtasıyla yüksek basınca çıkarılıp, dispenser vasıtasıyla taşıtlara imal hizmetinin verildiği tesisler olup; konut dışı kentsel çalışma alanları, sanayi alanları, organize sanayi alanları, küçük sanayi alanları, depolama (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddenin depolanabileceği) alanları, merkezi iş alanları (MİA), bölgesel iş alanlarında ve LPG ikmal istasyonları alanlarında da yapılabilir.

İmar planlarında getirilmiş yapılaşma hükümleri ile, nazım planda belirtilen esaslar dahilinde inşaat izni verilir. Akaryakıt istasyonları ile servis istasyonları; 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik, 29l8 sayılı Karayolları Trafik Yasası, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik hükümlerine uyularak yapılacaktır.

LPG istasyonları ile ilgili 12.02.2002 Tarih ve 24669 sayılı ve 07.08.2003 ve 25192 sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Motorlu Araçlar İkmal İstasyonları”  Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

DÜĞÜN SALONU-GAZİNO-GECE KULÜBÜ-TAVERNA-DİSKOTEK -BAR VB.

MADDE 18.07

(T.S.E. nin normlarına uyulacaktır)

18.07.1. Yapım koşulları: Ticaret ve Ticaret+hizmet bölgelerinde, giriş katında veya giriş katı ile irtibatlı en fazla bir kat aşağıda yapılabilir. Daha alt katlarda yapılamaz. Üst katlarda yapılması durumunda, bitişik kısımlarında konut, hastane, yurt, vb. bağımsız bölümler varsa bu kısımlarda yeterli ses izolasyonu yapılmalıdır. Salon alanı en az 300 m² olacaktır.

18.07.2. İç yükseklik: Kat yüksekliği 4,00 m.den az olmamalıdır.

18.07.3. Yoğunluk: Mekân ölçülendirme hesaplarında 1,50 m²/kişi ve 5,25 m³/kişi esas alınacaktır.

18.07.4. Kapılar: 2,50 m.den dar olmayan 1 giriş-çıkış kapısı ve ayrıca yine cadde ve sokağa açılan en az 2,00 m. genişliğinde ve dışa açılabilen 1 kapı ile bağlantılı ayrı bir çıkışı içermelidir. Tüm dışa açılan kapılar, en az kapı kanadı veya kanatlardan büyüğünün genişliği kadar içeriden yapılacaktır.

18.07.5. Merdiven: Bu gibi yerlerde merdiven ahşap olamaz. Merdiven genişliği 1,60 m.den az olamaz. Basamak yüksekliği 0,16 m.den fazla, genişliği ise 0,30 m.den az olamaz. Merdiven tanziminde en fazla l6 rıhttan sonra merdiven kolu genişliği kadar ara sahanlık bırakılacaktır.

18.07.6. Havalandırma: Salonlarda havalandırma ve klima tesisatı olacak ve projesi istenecektir. Ayrıca bodrum katta yapıldığında, yeterli tabii havalandırma sağlanamaması halinde hava bacaları teşkil edilecektir. Arka bahçesi varsa, kuranglez şeklinde toplam alanı 3,00 m²den az olmamak kaydı ile yapılabilir. Aksi halde toplam alanı 3,00 m²den az olmamak kaydı ile müstakil hava bacası yapılacaktır.

18.07.7. Gerekli mekânlar: Sanatçılar ve gelin-damat için ayrı ayrı, dar kenarı 2,50m.den ve alanı 7,50m²den az olmayan oda bulunacaktır. Gelin odasında hava bacası ve havalandırılabilen wc ve lavabo bulunacaktır. Salonlarda orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır. Salonun dışında, kullanım amacına uygun ve salona bağlantılı servis ve bulaşık üniteleri bulunacaktır. Düğün salonlarında dar kenarı 3,00 m., alanı l2,00 m²’den az olmayan bir servis odası bulunacaktır. Yönetim için dar kenarı 2,50 m., alanı 7,50m²’den az olmayan ayrı bir yer ayrılacaktır.

18.07.8. WC’ler: Her 25 kişiye erkekler için l lavabo ve pisuar, bayanlar için bir lavabo, her 50 kişiye en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere wc yapılacaktır. WC kabinleri l,10xl,50m. olmalı, lavabo konulduğu takdirde l,10x2,00m. olmalıdır.

Bu tip binalarda bedensel özürlülerin kullanımına uygun en az 1 lavabo ve wc yapılması zorunludur. Yapılacak olan bu mekanların ebatları, önünde de en az 150 cm genişlikte bir koridor bulunacak şekilde 1.50 m x 1.50 m den az olamaz. Kapısı eşiksiz ve dışa açılır. Kapı temiz genişliği en az 0,85 m. genişliğinde olacaktır.

18.07.9. Tesisat projeleri: Tesisat projelerine ilave olarak yangın alarmı ve yangın söndürme tesisat projesi istenecektir.