MADDE 21.02

Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçe ve ilk kademe belediye başkanları yürütür.

 Geçici Madde 1.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yasal koşullara uygun olarak alınmış ruhsata göre başlanıp devam eden bitirilmemiş yapı ve tesisler için bu yönetmeliğin aleyhte olan hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat alınmış, fakat henüz başlanmamış yapı ve tesisler hakkında bu yönetmeliğin İmar Planlarının Geriye Yürümemesi Kuralının İstisnalarına ilişkin 1.16 maddesi öncelikle uygulanır.

Geçici Madde 3.

Yürürlükten kaldırılan İmar Yönetmeliği hükümlerine göre aykırı görüldüğü halde bu yönetmelik hükümlerine göre aykırı sayılmayan işler, başlamış veya devam eden işlemler hakkında bu yönetmeliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 4.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili belediyesine proje tasdiki için müracaat etmiş olanlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kanuni gecikmeler hariç 30 iş günü içinde ruhsat almaları zorunludur.